ustec

titulacions

fletxa Titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat

titulacions

linia verda

fletxa Ensenyaments que podeu impartir. Accés a la consulta per titulació

impartir

linia vermella

master

El màster de formació del professorat ofereix estudis d'orientació professional per tal d'adquirir les competències necessàries per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional.

El màster en formació del professorat s'imparteix a diverses universitats, i substitueix l'anterior certificat d'aptitud pedagògica (CAP).

El títol del màter determina la formació i les competències necessàries per exercir com a professor o professora d'ensenyament secundari.

El màster s'adreça a persones que han superat una diplomatura, una llicenciatura o un estudi de grau i volen exercir la docència en ensenyaments secundaris o de formació professional. L'especialitat docent a la qual es pot accedir depèn de la titulació que la normativa exigeix per a l'ingrés en els cossos docents:

 • Cos de mestres: titulació de mestre o mestra.
 • Cos de professorat d'ensenyament secundari, cos de professorat d'escoles oficials d'idiomes i cos de professorat d'arts plàstiques i disseny: titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o equivalent a efectes de docència.
 • Cos de professorat tècnic de formació professional i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny: titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o equivalent a efectes de docència.

Accés al màster

Per accedir al màster cal fer la preinscripció al portal Accesnet de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. El calendari del procés és el següent:

 • Preinscripció: del 7 al 9 de setembre de 2015
 • Assignació de places: 21 de setembre de 2015
 • Matrícula: del 23 al 25 de setembre de 2015

Pràcticum

El màster dura un any acadèmic i consta de 60 crèdits ECTS (European Credit Tranfer System); també es pot cursar a temps parcial durant dos anys acadèmics, d'acord amb la universitat que l'imparteixi.

El màster inclou un pràcticum que s'ha de cursar en un dels centres seleccionats pel Departament d'Ensenyament.

Normativa

 • Resolució ENS/1638/2013, de 22 de juliol, 
  per la qual es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària. (DOGC núm. 6426, de 26.7.2013)
 • Ordre ENS/85/2013, de 7 de maig, 
  per la qual es regula el procediment per a la gestió de les pràctiques dels estudiants dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària, i s'obre la convocatòria per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics per al període 2013 al 2017. (DOGC núm. 6377, de 16.5.2013)
 • Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre 
  pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari. (BOE, suplement en llengua catalana núm. 287, de 28.11.2008)

linia vermella

seus ustec

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:26 (189)