NOVETAT! Tota la informació sobre les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2020-2021
Més informació a l'apartat plantilles

USTEC-STEs (IAC) hem aconseguit per la via del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) habilitat per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les dades sobre les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2020-2021, que havíem demanat en mesa sectorial a l'administració i que no ens l'havia volgut facilitar.

Concretament amb les dades obtingudes podem saber centre a centre i per cada especialitat l'especificació de les places segons pel personal que estan cobertes:

DD: Destinació definitiva

CS: Comissió de serveis

PP: Destinació provisional

PS: Provisional per supressió

NF: Indefinit no fix

IN: Interí

Podeu accedir a aquesta informació a través del següent enllaç: https://www.sindicat.net/dades_plantilles/

Número de visites avui: -