ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

COMUNICAT D’USTEC-STEs (IAC) COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL DE L’ALUMNAT d’FP EN PRÀCTIQUES I EL RECONEIXEMENT DELS PRACTICANTS

Davant la publicació en el BOE del Reial Decret Llei  28/2018, de 28 de desembre, i concretament de la seva Disposició Addicional Cinquena: Seguretat Social de les persones que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques,  per la qual “la realització de les pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació, la realització de pràctiques no laborals en empreses i la realització de pràctiques acadèmiques externes,..., determinarà la inclusió en el sistema de la Seguretat Social de les persones que realitzin les pràctiques indicades, tot i no tenir caràcter remunerat”, USTEC-STEs (IAC) considera que s’ha donat un petit pas, però insuficient, en el camí d’aconseguir un tracte just i digne per  tots els i les nostres estudiants.

USTEC-STEs (IAC) sempre ha reivindicat públicament el seu desacord amb la precarietat en què es troben els i les estudiants que realitzen qualsevol tipus de pràctiques en centres de treball, ja sigui en el sí de la Formació Professional Dual, en la Formació en Centres de Treball, com en qualsevol altre tipus, incloses les pràctiques universitàries. I, per tant, hem exigit i exigim, un canvi de legislació perquè tot estudiant que estigui realitzant pràctiques en centres de treball, sigui el que sigui, rebi el mateix tracte econòmic social que qualsevol altre treballador de l’entitat en el que presta els seus serveis i, en tot cas, el que marqui el seu respectiu conveni col·lectiu. L’empresa, l’estat i la societat en general han de considerar els estudiants com un “actiu de gran valor” i no pas, com una càrrega o una oportunitat de tenir mà d’obra barata.

El Reial Decret Llei no comporta canvis per als alumnes en formació dual, els quals ja estan donats d’alta al Règim General de la Seguretat Social, però sí suposa una certa millora de les condicions dels alumnes que cursen FCT en dos aspectes importants; per una banda el temps de pràctiques computarà per  la jubilació i, per altra banda, en cas d’accident laboral, poden ser atesos a l’INSS o a la mútua de l’empresa com qualsevol altre treballador.
Per la seva banda, no hem d’oblidar el paper que USTEC-STES (IAC) va tenir en la redacció de la Moció que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat en data 2 de febrer de 2016 en el  Punt 18 de la qual recollia

 “ Elaborar un marc normatiu per regular els drets i deures de les persones en pràctiques i aprenents a les empreses que els acullen, i les condicions que han de complir els centres formatius i les empreses, tant en el sistema d’FCT com de formació d’alternança simple o dual, acordat amb els agents socials, en el qual s’inclogui:

a) Un Estatut de l’Aprenent per regular les relacions entre els i les aprenents i l’empresa, i garantir-ne el seu control, per evitar abusos en la relació laboral. El seguiment d’aquest Estatut estarà garantit per part dels sindicats de treballadors i treballadores tant de l’empresa com del sector del professorat”.

USTEC-STEs (IAC) exigeix la immediata implementació de la Moció de 2 de febrer de 2016, amb els termes acordats.

 


 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

16/01/2019 11:31 (371)