ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

OPOSICIONS 2017/18 INFORMACIONS

Publicació provisional de persones admeses i excloses:

Dijous 18 de gener està prevista la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos per al concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitat. Aquesta llista es farà pública a la seu central del Departament d'Ensenyament, serveis territorials i Consorci d'Educació de Barcelona, i també es podrà consultar a través de la pàgina d'internet: ensenyament.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, mitjançant el número identificador de la sol·licitud de cada aspirant.
 El termini per a presentar reclamacions és de deu dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació.

Data màxima de la publicació: 20 de gener 2018.

S’obrirà un termini de 10 dies hàbils per realitzar les pertinents reclamacions.

Carta de pagament: 

Tal com us vam informar al realitzar la inscripció a les proves de selecció de personal docent, l’aplicatiu no generava automàticament la carta de pagament, ni la rebíeu per correu . Havíeu d’entrar novament en l’aplicatiu per tal de generar-la en un període màxim de 48 hores i realitzar el pagament sense ultrapassar la data que hi constava. Aquest fet ha ocasionat que hi hagi aspirants que no han realitzat el pagament i resultarien exclosos. Hem demanat al Departament la resolució d’aquesta incidència i  que durant el termini de reclamacions es pugui subsanar mitjançant un sistema que inclogui un procediment per resoldre-la. 

Desenvolupament de les proves. Nou material per la programació. 

El Departament d’Ensenyament en el nou apartat Desenvolupament de les proveson es recullen informacions sobre la prova de llengües, acte de presentació, fase d’oposició, concrecions respecte a les proves i fase de concurs, en el subapartat de Concrecions respecte a les proves, ha realitzat un canvi en el material de l’apartat de currículum i orientació - educació secundària obligatòria,  incloent: El currículum competencial a l'aula. Una eina per a la reflexió i la programació a l'ESOAquest material està actualitzat a desembre de 2017, i està disponible a la pàgina web del Departament des de dilluns 8 de gener. L’anterior document: Una oportunitat per a la reflexió pedagògica a l'educació bàsica feia referència al Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria que queda derogat pel DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, per tant aquest document no s’adequava al marc curricular actual i ha ocasionat confusió a molts dels aspirants.

D’altra banda, també us enllacem el material de primària Programar per competències a l’educació primària actualitzat l’octubre del 2017, per si és del vostre interès.

Novament, us enllacem l'eina que explica tots els accessos i ingressos d'aquesta convocatòria. 

En el DOGC del dimecres 29 de Novembre va sortir publicada la RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. 

 

RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats

Després de la reunió amb el Departament del dimarts 19 de desembre, avui han publicat a la web del Departament d'Ensenyament un nou apartat que s'anomena Desenvolupament de les proves i que dóna resposta a part de les nostres consultes i reivindicacions.

Hi trobareu un subapartat de Concrecions respecte a les proves, en què es detallen algunes qüestions relacionades amb la normativa, amb el procediment d'accés a un cos de grup superior i amb l'especialitat d'orientació educativa.

Tal com USTEC·STEs va defensar i argumentar, per al Procediment d'accés a un cos de grup superior les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o tècniques són només les de dibuix, música i tecnologia, que seran les úniques que incorporaran la realització d’un exercici de contingut pràctic. 

Podeu consultar la pàgina web del Departament actualitzada a l'enllaç següent : Departament d'Ensenyament

Trobareu informació per orientar-vos en la part pràctica a l'enllaç següent: enllaç

Educació Secundària Obligatòria.

Orientacions de les programacions didàctiques secundària

Batxillerat. 

Ensenyament d'idiomes. 

Orientació educativa. 

Primària. 

Orientacions de les programacions didàctiques primària

Preguntes d’USTEC·STES (IAC) al Departament sobre les oposicions

Informació sobre el desenvolupament de les proves

 

 

 

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:26 (14)