ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

NOTA OPOSICIONS

Recordeu que qualsevol acte administratiu pot ser subjecte de reclamació dirigida l'òrgan que l'emet (tribunal).

Tot i que us reproduïm el què diu la convocatòria d’oposició:

«Una vegada finalitzada la fase d'oposició els tribunals fan pública en el tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat la llista de tots els aspirants que han participat en aquesta fase i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal referides a les proves de la fase d'oposició.


Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista amb les qualificacions definitives de la fase d'oposició i els aspirants que superen aquesta fase.
Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.»

Hem traslladat per escrit les incidències recollides de les oposicions al Departament d’Ensenyament, recordeu que ens les podeu fer seguir arribant a:

interins@sindicat.net

Barcelona, 2 de maig de 2018

 

 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:26 (17)