Reduccions de jornada

 


REDUCCIÓ DE DUES HORES D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PER AL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT QUE TINGUI ENTRE 55 i 64 ANYS (07/07/20)

En el moment en què el Departament ens va informar que anava a realitzar una nova retallada, prorrogant el caràcter no lectiu d'aquestes dues hores, USTEC·STEs (IAC) va demanar la dimissió del conseller Bargalló

 

La sol·licitud s'ha de tramitar a la direcció del centre.

El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d'Ensenyament, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i centres educatius per a deficients visuals (CREDV) que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de 2 hores d'activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer activitats d'una altra naturalesa.
 

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 14 de setembre del curs per al qual es sol·licita.

Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau.

Podeu trobar la sol·licitud i la informació al Portal de centre: Persones / Sol·licituds i tràmits /Reduccions de jornada

Sol·licitud de reducció de jornada de dues hores d’activitats complementàries per al personal docent d’entre 55 i 64 anys 

Més informació

 

 

REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR PEL CURS 2020/21

Aquesta reducció s'ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona

Termini de presentació de sol·licituds als serveis territorials o al Consorci: Almenys 15 dies abans de l'inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s'ha de sol·licitar fins el 31 de maig anterior a l'inici del curs corresponent.

Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau.

La següent documentació la trobareu a portal de centre: Persones / Sol·licituds i tràmits / Reduccions de jornada

Sol·licitud de reducció de jornada

Darrer dia de termini per sol·licitar la reducció de jornada per interès pàrticular: 31 de maig tal i com es determina a la RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

Més informació

 

 

REDUCCIÓ DE JORNADA PER TENIR CURA D'UN FILL O FILLA

Aquesta reducció s'ha de sol·licitar a la Direcció del Servei Territorial corresponent o al Consorci d’Educació de Barcelona

La següent documentació la trobareu a portal de centre / Persones / Sol·licituds i tràmits / Reduccions de jornada

Per cura d'un/a fill/a menor de sis anys

Opció a la compactació de la reducció d'1/3 o 1/2

Per cura d'un/a fill/a menor de dotze anys

Per naixement de fills/es prematurs/es

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

 

MODELS DE SOL·LICITUDS PER DEMANAR REDUCCIÓ DE JORNADA

Sol·licitud de reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla

Sol·licitud de reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal docent d’entre 55 i 64 anys

Sol·licitud de reduccions de jornada

Declaració jurada 

 

GRAUS DE CONSANGUINITAT O AFINITAT 
 

consaguinitat

 

 

 


 

 

 

Número de visites avui: 13