Permisos i llicències

· Actualitzat a 05/03/2018 ·

  Informació del Departament sobre compatibilitat / Sol·licitud

Índex

Permisos. 5

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral 5

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a. 5

Gestació. 6

Maternitat 6

Biològica. 6

Adopció o acolliment 8

Naixement de fills/es prematurs/es. 10

Ampliació del permís de maternitat 10

Absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries. 11

Paternitat 11

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament 12

Lactància. 13

Atenció de fills/es amb discapacitació. 14

Permís d’absència. 14

Flexibilització horària. 15

Trasllat de domicili 15

Matrimoni/parella estable. 16

Matrimoni d’un/a familiar 16

Assistència a exàmens i altres proves d'avaluació. 17

Formació permanent del professorat 17

Hospitalització del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat 18

Mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat 18

Atenció d’un/a familiar 19

Cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu. 20

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment 20

Situacions de violència de gènere. 21

Permís d’absència. 21

Flexibilització horària. 21

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es. 22

Permisos electorals. 22

Eleccions polítiques. 22

Eleccions sindicals. 23

Llicències. 25

Assumptes propis. 25

Malaltia. 26

Estudis relacionats amb el lloc de treball 31

Llicència no retribuïda per a estudis. 31

Risc durant l’embaràs o la lactància. 32

Exercici de funcions sindicals. 33

Reduccions de jornada. 34

Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys. 34

Opció a la compactació de la reducció d’1/2 o d’1/3. 35

Per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys. 37

Per naixement de fills/es prematurs/es. 39

Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que es tingui la seva guarda legal. 39

Per tenir a càrrec un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65%, o que requereix una dedicació especial 41

Per cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes. 42

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus. 42

Per raó de violència de gènere. 43

Per tractament d’una discapacitat legalment reconeguda. 44

Per interès particular 45

Disminució de la jornada. 46

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys. 46

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per raó de ser major de 55 anys. 48

Situacions en cas de malaltia. 50

Incapacitat temporal 50

Altres situacions i adscripcions temporals. 55

Adaptació de lloc de treball per motius de salut 55

Situació de servei en altres administracions. 56

Serveis especials. 57

Excedències. 58

Voluntària per interès particular 58

Voluntària per tenir cura d'un/a fill/a. 59

Voluntària per tenir cura de familiars. 60

Voluntària per al manteniment de la convivència. 61

Voluntària per violència de gènere. 62

Per incompatibilitat 63

Per raó de violència terrorista. 63

Professorat interí i substitut 64

Referències normatives. 72

ANNEX: Graus de parentiu per consanguinitat o afinitat 75


Permisos

 

Pel compliment d’un deure inexcusable i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

 

Legislació:

 • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d' octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d).
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.j).

Sol·licitud:

 • Se sol·licita prèviament a la direcció del centre llevat dels supòsits en què pugui entendre’s com de força major. En aquest cas la direcció del centre podrà qualificar-lo com a tal, ateses les raons que, amb posterioritat, es presentin per escrit.

Durada:

 • El temps indispensable per al compliment del deure.

Observacions:

 • Es pot demanar per al compliment de deures inexcusables de caràcter públic o personal, així com per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Les causes caldrà justificar-les per escrit.
 • La concessió del permís no està condicionada a les necessitats del servei.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Naixement, acolliment o adopció d’un/a fill/a

 

Legislació:

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 12.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.4.

Sol·licitud:

 • El concedeix la direcció, però no cal sol·licitar-lo prèviament.
 • És de concessió obligatòria.
 • El permís es justifica amb el llibre de família o certificat mèdic.

Durada:

 • 5 dies laborables consecutius dins els 10 dies següents a la data del fet.
 • En el cas de part múltiple s’amplien a 10 dies amb dos fills i a 15 amb tres o més.

Observacions:

 • Només el pot gaudir el/la progenitor/a que no gaudeix del permís de maternitat.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Gestació

 

Legislació:

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): Disposició addicional setzena.

Sol·licitud i documentació:

·         Se sol·licita a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d'instància.

·         S’ha d’adjuntar el comunicat mèdic corresponent.

Durada:

·         A partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs, fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot iniciar el primer dia de la setmana 35 d’embaràs, fins a la data de part.

Observacions:

·         A l’informe mèdic ha de constar la situació d’embaràs de la funcionària, la setmana de gestació i si és múltiple.

·         Aquest permís és independent de la situació d’incapacitat temporal i la de risc durant l’embaràs.

Retribucions:

·         Es cobra el 100%.

NOTA: aquest permís, reconegut en la disposició addicional setzena de l’EBEP, s’està tramitant actualment a Funció Pública i USTEC·STEs exigeix que s’apliqui el més aviat possible.

 

Maternitat

 

Biològica

 

Legislació:

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.a) i 50.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 11 i 16.

·         Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: art. 59, apartat 23 de la disposició addicional divuitena.

·         Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat: disposició addicional divuitena.

·         Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social: art. 60, art. 235.

·         Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3.

Sol·licitud i documentació:

 • Se sol·licita a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d'instància.
 • S’ha d’adjuntar el comunicat mèdic corresponent.

Durada:

 • Són 16 setmanes ininterrompudes, ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill/a i, per cada fill/a a partir del segon, en el supòsit de part múltiple.

Distribució:

 • Pot començar abans o immediatament després del part. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare.
 • Qui en gaudeix pot optar perquè l’altre/a progenitor/a gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda d’aquest permís. Es distribueix a opció del progenitor/a que gaudeix de la primera part del permís.
 • Els/les progenitors/es poden gaudir-ne de forma compartida d’una manera simultània o successiva, sense superar les 16 setmanes o el temps que correspongui en els casos de discapacitat del fill/a o part múltiple. Si s’opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al part i sempre que, en el moment de fer efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.
 • L’opció exercida per un progenitor/a a favor de l’altre/a pot ser revocada en qualsevol moment si ocorren fets que la fan inviable, com ara l'absència, la malaltia o accident, o també l'abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora.
 • Pot fer-se a jornada completa i a temps parcial de manera ininterrompuda. En aquest darrer cas la manera en què es distribueix el temps requereix un acord entre la persona afectada i l’òrgan competent per a la seva concessió i és incompatible amb el permís per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.

Observacions:

 • En el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare l’altre progenitor, sempre que tingui la guarda legal del fill/a, pot fer ús de la totalitat del permís o de la part que en resti. També en pot fer ús en el cas de guarda legal exclusiva.
 • En el cas de cessió del permís de maternitat a l’altre progenitor, aquest podrà seguir gaudint del permís tot i que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball aquesta es trobi en situació d’incapacitat temporal.
 • Durant el gaudiment d’aquest permís es podrà participar en els cursos de formació convocats per l’Administració.
 • Si el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, aquestes es poden gaudir un cop acabat el permís, computant-se a partir del dia següent. Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se el permís durant el mes (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

NOTA 1: A l'efecte de les pensions contributives de jubilació i d'incapacitat permanent de qualsevol règim de la Seguretat Social, es computaran, a favor de la treballadora sol·licitant de la pensió, un total de 112 dies complets de cotització per cada part d’un sol fill i de 14 dies més per cada fill a partir del segon, aquest inclòs, si el part és múltiple, excepte si, per ser treballadora o funcionària en el moment del part, s'hagués cotitzat durant la totalitat de les setze setmanes o, si el part fos múltiple, durant el temps que correspongui.

La Seguretat Social emet certificats per a les treballadores que en qualsevol moment de la seva vida laboral hagin cotitzat en qualsevol règim de la Seguretat Social.

 

NOTA 2: Es reconeixerà un complement de pensió a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats i siguin beneficiàries de pensions de jubilació de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o viduïtat que es causin a partir l'1 de gener de 2016 en el règim de classes passives de l'Estat i de Seguretat Social. L'esmentat complement, que tindrà a tots els efectes naturalesa jurídica de pensió pública, consistirà en un import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que correspongui reconèixer, un percentatge determinat en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons l'escala següent: a) en el cas de 2 fills, 5 per 100; b) en el cas de 3 fills, 10 per 100;  c) En el cas de 4 o més fills, 15 per 100.

La pensió que correspongui reconèixer o la pensió teòrica sobre la qual es calcula el complement per maternitat en cap cas podrà superar el límit màxim de les pensions públiques que estableix l'article 27.3 d'aquest text refós.

 

Adopció o acolliment

 

Legislació:

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.b) i 50.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 11 i 16.

·         Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones y homes: art. 59.

·         Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors: art. 45.1.d).

·         Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.3.

Sol·licitud i documentació:

 • Se sol·licita a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d'instància.
 • S’ha d’adjuntar-hi la resolució judicial o administrativa per la qual es constitueix l'adopció o l'acolliment.

Durada:

 • Són 16 setmanes ininterrompudes, ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill/a i, per cada fill/a a partir del segon, en el supòsit d’adopció o acolliment múltiple.
 • El temps del permís es computa, a elecció de la persona interessada, bé a partir de la decisió judicial o administrativa d'acolliment, bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció sense que en cap cas un/a mateix/a menor pugui donar dret a més d’un permís.
 • En el cas d’adopció internacional el permís pot començar fins a sis setmanes abans.
 • En el cas d’acolliment internacional el permís pot començar fins a quatre setmanes abans.
 • Qui en gaudeix pot optar perquè l’altre/a progenitor/a gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda d’aquest permís. Es distribueix a opció del progenitor/a que gaudeix de la primera part del permís.
 • Els/les progenitors/es poden gaudir del seu permís d’una manera simultània o successiva, sense superar les 16 setmanes o el temps que correspongui en els casos de discapacitat del fill/a o acolliment o adopció múltiple.
 • L’opció exercida per un progenitor/a a favor de l’altre/a pot ser revocada en qualsevol moment si ocorren fets que la fan inviable, com ara l’absència, la malaltia o accident, o també l’abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora.
 • Pot fer-se a jornada completa i a temps parcial de manera ininterrompuda. En aquest darrer cas la manera en què es distribueix el temps requereix un acord entre la persona afectada i l’òrgan competent per la seva concessió i és incompatible amb el permís per lactància i amb la reducció de jornada per guarda legal.

Observacions:

 • L’acolliment simple dóna dret al gaudiment del permís per maternitat si és de durada no inferior al any.
 • En el cas d’adopció o acolliment internacional, si és necessari el desplaçament previ dels/ de les progenitors/es al país d’origen del/de la menor, és tindrà dret a un permís de fins a dos mesos, que es podrà gaudir de forma fraccionada, amb percepció només de les retribucions bàsiques.
 • En el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare l’altre/a progenitor/a sempre que tingui la guarda legal del fill/a, pot fer ús de la totalitat del permís o de la part que en resti. També en pot fer ús en el cas de guarda legal exclusiva.
 • En el cas de cessió del permís de maternitat a l’altre progenitor, aquest podrà seguir gaudint del permís tot i que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball aquesta es trobi en situació d’incapacitat temporal.
 • Durant el gaudiment d’aquest permís es podrà participar en els cursos de formació convocats per l’Administració.
 • Si el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, aquestes es poden gaudir un cop acabat el permís, computant-se a partir del dia següent. Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se el permís durant el mes (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

Retribucions:

 • Es cobra el 100% (en el cas del permís de 2 mesos, en el cas d’adopció o acolliment internacional, si és necessari el desplaçament previ dels/les progenitors/es al país d’origen del/de la menor, es cobraran només de les retribucions bàsiques).

 

Naixement de fills/es prematurs/es

 

Ampliació del permís de maternitat

 

Legislació:

 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.a) i 50.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 15 i 16.
 • Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.6.

Sol·licitud:

 • La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Durada:

 • En el cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de quedar hospitalitzats a continuació del part, és té dret a ampliar el permís de maternitat pel temps equivalent a l’hospitalització amb un màxim de 13 setmanes addicionals.

Observacions:

 • Si el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, aquestes es poden gaudir un cop acabat el permís, computant-se a partir del dia següent. Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se el permís durant el mes (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.  

 

Absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries

 

Legislació:

 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art.48.g).

Sol·licitud:

 • Se sol·licita a la Direcció del centre.

Durada:

 • En el cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, el funcionari o funcionària té dret a l’absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries, mentre duri l’hospitalització.

Observacions:

 • En el cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, el funcionari o funcionària també té dret a la reducció de jornada durant un màxim de dues hores diàries amb disminució proporcional de les retribucions .
 • Veure l’apartat de reduccions de jornada.

Retribucions:

·         Es cobra el 100%

 

Paternitat

 

Legislació:

 • - Disposició final 38 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018 (BOE núm. 161, de 4 de juliol de 2018)

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.c) i 50.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 13, segons la modificació de la Llei 5/2007 de mesures fiscals i financeres (disposició addicional 3) i art.16.

·         Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones y homes: art. 59.

·         Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic a l’Administració de la Generalitat: apartat 7.5, tenint en compte allò regulat a la Llei 5/2007 de mesures fiscals i financeres (disposició addicional 3).

·         Reial Decret 295/2009, de 6 de març: art. 23.3.

Sol·licitud i documentació:

·         Se sol·licita a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model  d’instància que indica la documentació requerida.

 Durada:

·5 setmanes consecutives ampliables a 2 dies més per cada fill a partir del segon. El permís s'ha de gaudir ininterrompudament i a jornada sencera durant el període comprès des de la fi del permís per naixement fins a la fi del permís per maternitat i/o adopció. Com a molt tard es pot començar a gaudir el permís de paternitat immediatament després del finiment del permís de maternitat i/o adopció

Observacions: El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.

En cas de naixement, adopció o acolliment per part de parelles homosexuals, podrà gaudir-ne qui no gaudeixi del permís de maternitat, independentment del gènere. Si el gaudiment del permís de maternitat és compartit, serà a opció del progenitors sol·licitar-ne el permís de paternitat per un o altre.

 • En pot gaudir el/la progenitor o progenitora, sens perjudici del permís per maternitat.

 • En el cas d’una família monoparental, si es té la guarda legal exclusiva del fill/a, es pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.
 • En els casos de famílies monoparentals en què només consti un progenitor, adoptant o acollidor/a, si aquest/a percep el subsidi per maternitat, no podrà acumular el subsidi per paternitat (règim de seguretat social).
 • Es té dret al permís independentment que l’altre/a progenitor/a treballi.
 • Sí el permís coincideix totalment o parcialment amb les vacances, aquestes es poden gaudir un cop acabat el permís.
 • En els casos de pluriocupació i/o pluriactivitat, el pot gaudir del permís als dos llocs de treball simultàniament o per separat, sempre dins del període de les 16setmanes posteriors al part.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Permís per gaudir de vacances fora de temporada després de l’infantament

 

Legislació:

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 16.

·         Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones y homes: art. 59.

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 50

Sol·licitud:

 • S’ha de sol·licitar prèviament als Serveis Territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada:

 • Tot el període de llicència que comprengui parcialment o totalment el mes d’agost, s’afegirà a partir de la data de finalització de la llicència (permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs).

Observacions:

·         Si les situacions de permís de maternitat, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs impedeixen iniciar el gaudi de les vacances dins de l’any natural al qual corresponguin, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé una de les situacions esmentades, el període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat (art. 50 EBEP).

·         Són 22 dies laborables per tot el mes sencer o els que quedin del mes en cas d’iniciar-se el permís durant el mes d’agost (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

 

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Lactància

 

Legislació:

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 14.

·         Llei 7/2007, de 12 d’abril (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic): art.48.f.

·         Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

·         Resolució de 26 de juny de 2014 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent establerts a partir del curs 2014-2015: apartat 7.1.

Sol·licitud i documentació:

 • Ho pot sol·licitar tot el personal funcionari, interí i laboral indefinit.
 • La sol·licitud es fa a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • El document acreditatiu és el llibre de família.

Durada:

 • 1 hora diària d'absència al treball fins als 12 mesos d’edat del fill/a, que pot ser dividida en dues fraccions de 30 minuts, que pot ser mitja hora a l'inici i al final de la jornada, o una hora a l'inici, o una hora al final de la jornada.
 • En el cas de part, adopció o acolliment múltiple: 2 hores diàries, que poden ser dividides en dues fraccions d’una hora.
 • El període del permís s’inicia un cop acabat el de maternitat i té una durada màxima de 36 setmanes (setmanes que queden per completar les 52 setmanes de l’any a partir de les 16 del permís de maternitat).

Observacions:

 • Aquest dret podrà ser exercit indistintament per un o altre dels progenitors, en el cas que tots dos treballin.
 • A petició de l'interessat o interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d'inici del període de permís i tenint en compte les necessitats del servei.
 • El permís de lactància es compacta en jornades senceres de treball, de 24 dies naturals consecutius, sempre i quan l’inici del període de permís sigui consecutiu al finiment del permís de maternitat.
 • Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de compactació de la reducció de jornada d’un terç de jornada (1/3) per cura de fill, la durada queda reduïda a 13 dies naturals.
 • Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de compactació de la reducció de jornada de mitja jornada (1/2) per cura de fill, la durada queda reduïda a 8 dies naturals.
 • En els casos en que s’hagin gaudit de vacances o permisos desprès dels permisos de maternitat, paternitat a favor de la mare, adopció o acolliment i es gaudeixi també de compactació de la reducció de jornada per cura de fill, els dies es calcularan de forma individualitzada.

NOTA: USTEC·STEs considera que el permís de lactància hauria de ser compactat en jornades senceres de treball, de 24 dies laborables consecutius (36 setmanes per 5 dies laborables, són 180 dies a raó d’1 hora diària; com la jornada diària són 7,5 hores, resulten 24 dies laborables compactats), sempre i quan l’inici del període de permís sigui consecutiu al finiment del permís de maternitat.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.
 • El gaudiment de la lactància compactada en jornades senceres i consecutives pot comportar el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada en el cas de finalització o suspensió de la vinculació vigent.

NOTA: USTEC·STEs manté que aquests dies de compactació han de ser retribuïts al 100% del sou de la maternitat, al marge de si es gaudeix d’alguna reducció i, per tant, també si es té una retribució diferent a la sencera.

 

Atenció de fills/es amb discapacitació

 

Permís d’absència

 

Legislació:

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 17.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

 Requisits i sol·licitud:

·         Permís d’absència del lloc de treball per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.

·         Se sol·licita prèviament a la direcció del centre educatiu.

Observacions:

·         Els/les progenitors/es tenen dret conjuntament al permís.

Retribucions:

·         Es cobra el 100%.

 

Flexibilització horària

 

Legislació:

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 17.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

Requisits i sol·licitud:

·         Se sol·licita a la direcció del centre educatiu.

Observacions:

·         Són 2 hores de flexibilitat horària diària per poder conciliar els horaris dels centres d’educació especial o d’altres centres on el/la fill/a rebi atenció, amb els horaris del propi lloc de treball.

·         Per tal de flexibilitzar l’horari de treball s’ha de tenir en compte la situació del domicili familiar i el marc horari del centre.

NOTA: veure també “Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es”.

 

Trasllat de domicili

 

Legislació:

 • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d' octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 96.1.b).
 • Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, article 77.

Sol·licitud:

 • S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.
 • La concessió és obligada, no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada:

 • 1 dia si no hi ha canvi de localitat. Fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat.

Observacions:

·       El Departament d’Ensenyament considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme “localitat” és restrictiva i perjudica els drets del personal.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Matrimoni/parella estable

 

Legislació:

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 9.
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, Codi Civil de Catalunya, article 234.1 i Disposició Addicional Segona

Sol·licitud i documentació:

 • Se sol·licita a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • Cal adjuntar el document que acrediti la data del casament o de la unió de la parella estable: si es troba formalitzada la relació en escriptura pública cal aportar aquesta, o també es pot aportar una acta de notorietat que demostri la convivència ininterrompuda durant dos anys o durant un període inferior si un cop iniciada la convivència els convivents han tingut un fill comú.

Durada:

 • Són 15 dies naturals consecutius que es poden gaudir dins el termini d’un any a comptar des de la data del casament o de l’inici de la convivència, en el cas de les parelles estables.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Matrimoni d’un/a familiar

 

Legislació:

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 10.

Sol·licitud:

 • Se sol·licita prèviament a la direcció del centre.

Durada:

 • Durant 1 dia, ampliable a 2 si el fet té lloc fora de Catalunya.

Observacions:

 • El/la familiar ha de ser fins al segon grau d'afinitat o consanguinitat (avis, pares, germans/es, fills/es i néts/es, tant propis com del cònjuge).

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Assistència a exàmens i altres proves d'avaluació

 

Legislació:

 • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d' octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 96.1.c).
 • Llei 7/2007, de 12 d’abril (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic): art.48.d.

Sol·licitud:

 • Se sol·licita prèviament a la direcció del centre i és de concessió obligada.

Durada:

 • Per assistir a exàmens finals en centres oficials, durant els dies de la seva celebració.
 • El temps indispensable en el cas d'altres proves definitives d'avaluació i alliberadores de matèria en els centres oficials.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Formació permanent del professorat

 

Legislació:

 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

Sol·licitud:

 • S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.

Durada:

 • No determinada.

Observacions:

 • S'inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de formació i altres activitats formatives dins el Pla de formació permanent del professorat justificades amb la conformitat de l'admissió de la persona inscrita.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

 

 

Hospitalització del o de la convivent o d’un/a familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

 

Legislació:

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 19.

Sol·licitud:

 • El permís el concedeix la direcció del centre; no cal sol·licitar-lo prèviament.

Durada:

 • Si es tracta d’un/a convivent o familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat es té dret al gaudiment de 2 dies laborables si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i de 4 dies laborables si es produeix en una altra localitat.
 • Excepcionalment i per motius degudament justificats es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables, de conformitat amb l’art. 19 de la Llei 8/2006.

Observacions:

 • Únicament es concedeix en el cas de convivents i de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (avis, pares, germans/es, fills/es i néts/es, tant propis com del cònjuge).

·         El Departament d’Ensenyament considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme “localitat” és restrictiva i perjudica els drets del personal.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Mort, accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer o de segon grau de consanguinitat o afinitat

 

Legislació:

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art.48.a).

·         Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol.

·         Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, article 77.

Sol·licitud:

 • El permís el concedeix la direcció del centre; no cal sol·licitar-lo prèviament.

Durada:

 • Si es tracta d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat es té dret al gaudiment de 3 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i de 5 dies hàbils si es produeix en una altra localitat.
 • Si es tracta d’un familiar dins el segon grau de consanguinitat o afinitat el permís serà de 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat i de 4 dies hàbils quan sigui en una altra localitat.

Observacions:

 • Únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (avis, pares, germans/es, fills/es i néts/es, tant propis com del cònjuge).

·         El Departament d’Ensenyament considera la mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units urbanísticament i que disposin de serveis de transports urbans col·lectius comuns.

NOTA: USTEC·STEs considera que la interpretació que fa l’Administració del terme “localitat” és restrictiva i perjudica els drets del personal.

 

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Atenció d’un/a familiar

 

Legislació:

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art.20.

Sol·licitud i documentació:

 • Cal sol·licitar-lo a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • Cal adjuntar documentació acreditativa de la relació familiar i de la situació que justifica la sol·licitud.

Durada:

 • Mínim de 10 dies i màxim de 3 mesos, prorrogables excepcionalment fins a 3 mesos més.

Observacions:

 • El familiar ha de ser-ho fins a segon grau de consanguinitat o afinitat (avis, pares, germans/es, fills/es i néts/es, tant propis com del cònjuge).
 • Aquest permís es incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins a la finalització del permís.
 • El temps de permís computa als efectes d’antiguitat, triennis, sexennis i
 • Hi ha reserva del lloc de treball.

Retribucions:

 • No es percebrà cap retribució.

 

Cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu

 

Legislació:

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art.48.i).

Sol·licitud i documentació:

·         Cal adjuntar documentació acreditativa de la relació familiar i de la situació que justifica la sol·licitud: a) Fotocòpia completa del llibre de família.; b) Certificat mèdic on s’informa de la necessitat d’atenció del familiar per malaltia greu; c) Declaració jurada del sol·licitant de no realitzar cap activitat pública o privada, remunerada o no; d) Quadre horari resultant de la reducció amb el vist-i-plau del Consell Escolar (només pel cos de mestres).

·         La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Durada:

·         Màxim d’un mes.

Observacions:

·         Per ser necessari atendre la cura d'un familiar de primer grau, el/la funcionari/ària tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu.

·         Si hi ha més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'aquesta reducció es podrà prorratejar entre els mateixos, respectant en tot cas, el termini màxim d'un mes

·         Aquest permís es incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que queda suspesa d’ofici fins a la finalització del permís.

Retribucions:

·         Es cobra el 100%.

 

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment

 

Legislació:

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 18.

·   Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art.48.e.

Sol·licitud:

 • S’ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre.

Durada:

 • Les dones embarassades, el temps indispensable per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part,
 • Les parelles que optin per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu, per dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari.

Observacions:

 • Cal justificació prèvia de què s’han de realitzar dins de la jornada de treball.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Situacions de violència de gènere

 

Permís d’absència

 

Legislació:

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 21.

Sol·licitud:

 • S’ha de sol·licitar a la direcció del centre.

Durada:

 • El temps que es consideri justificat d’acord amb el que determinin el serveis socials, policials o de salut corresponents.

Observacions:

·         Cal aportar la documentació acreditativa de la situació.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Flexibilització horària

 

Legislació:

·   Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 21.

Sol·licitud:

 • S’ha de sol·licitar a la direcció del centre.

Durada:

 • Es té dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a la protecció o assistència social.

Observacions:

·         Cal aportar la documentació acreditativa de la situació.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents i per a reunions de tutoria de fills/es

 

Legislació:

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 22.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

Requisits i sol·licitud:

·         Permís de flexibilització horària recuperable per a visites o proves mèdiques de cònjuges, d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els/les docents responsables dels fills/es.

·         S’ha de sol·licitar a la direcció del centre.

Durada:

 • D’un mínim d’1 hora a un màxim de 7.

Observacions:

·         El temps l’ha de recuperar la persona en el termini d’un mes a partir del dia del gaudiment del permís.

·         El permís pot ser puntual o periòdic. En aquest darrer cas, caldrà ajustar l’horari setmanal de la persona que en gaudeix, tenint en compte les necessitats de la prestació del servei educatiu.

NOTA: veure també “Atenció de fills/es amb discapacitació (Flexibilització horària)”.

 

Permisos electorals

 

Eleccions polítiques

 

Legislació:

 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art.48.j)
 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública: art. 30.2
 • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d' octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d).
 • Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General: arts. 28, 76 i 78.
 • Ordre de 6 de novembre de 1985 per la que es regula la concessió de permisos per a funcionaris que es presentin com a candidats a les eleccions.
 • Reial Decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals: art. 13.

 

Candidats/tes

 

Requisits i sol·licitud:

·         Ser candidat o candidata a eleccions de tipus polític.

·         S’ha de sol·licitar als Serveis Territorials o Consorci.

Durada:

 • El temps de durada de la campanya electoral.

Observacions:

·         S’ha d’acreditar haver estat proclamat/da candidat/a.

·         Es cobra al 100%.

 

Jornada electoral

 

Requisits i sol·licitud:

·         Ser membre de la mesa a eleccions de tipus polític o ser designat/da interventor/a.

·         Ser nomenat/da president o vocals de les meses electorals o ser designat/da interventor/a.

·         S’ha de sol·licitar als Serveis Territorials o Consorci.

Durada:

 • És un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, i, en tot cas, hi ha dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

Observacions:

·         S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da i formar part de la mesa electoral constituïda o ser designat/da interventor/a per un partit polític o coalició electoral.

·         Els/las apoderats/des tindran dret només al permís durant el dia de les votacions.

·         Es cobra al 100%.

 

Eleccions sindicals

 

Legislació:

 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art.48.j)
 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, Reforma de la funció pública: art. 30.2
 • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d' octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 96.1.d).
 • Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la llei 18/1994, de 30 de juny: art. 21.
 • Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals.
 • Resolucions específiques que dicta l’Administració per regular cada procediment electoral.

 

Membres de les Meses Electorals

 

Requisits i sol·licitud:

·         Ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         S’ha de sol·licitar a les direccions dels centres.

Durada:

 • El temps necessari per assistir a les reunions durant el període electoral.

Observacions:

·         S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         Ells/les membres de les Meses Coordinadores disposaran d’un permís des del dia de la constitució de la Mesa fins al dia de les eleccions i seran substituïts/des als centres.

·         Quan amb motiu de l'activitat electoral el professorat dels centres públics de titularitat del Departament d'Ensenyament que sigui designat membre d'una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que els correspongui.

·         Es cobra al 100%.

 

Jornada electoral

 

Requisits i sol·licitud:

·         Ser membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         S’ha de sol·licitar a les direccions dels centres.

Durada:

 • És un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, i, en tot cas, hi ha dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.

Observacions:

·         S’ha d’acreditar haver estat nomenat/da membre de la mesa a eleccions sindicals o ser designat/da interventor/a.

·         Quan amb motiu de l'activitat electoral el professorat dels centres públics de titularitat del Departament d'Ensenyament que sigui designat membre d'una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que els correspongui.

·         Es cobra al 100%.

 

 

Llicències

 

Assumptes propis

 

Legislació:

 • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d' octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 95.2, modificat per l’article 6.1 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d’organització, i l’art. 122.b) del mateix Decret Legislatiu 1/1997.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

Sol·licitud i documentació:

 • Se sol·licita a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància.
 • Ha de dur necessàriament el vistiplau de la direcció del centre, ja que la concessió és subordinada a les necessitats del servei.
 • És convenient demanar-la amb antelació suficient abans de la data d’inici prevista, informant-se del termini en cada SSTT o el Consorci.
 • Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n modificarà la data de fi prevista i voluntàriament demanada.
 • En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat.
 • S’ha de tenir en compte que la data de finalització ha de ser necessàriament la del dia anterior a aquell en què efectivament s’efectuï la reincorporació al centre.

Durada:

 • Fins a 6 mesos cada dos anys com a funcionari.
 • Es comencen a computar els dos anys a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests dos anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a un total de sis mesos. Passats els dos anys des de la primera llicència, es torna a disposar de sis mesos més de llicència. El primer cop que es farà ús d'aquest nou període es començaran a computar, de bell nou, els dos anys.

Observacions:

 • El temps de llicència computa a efectes d'antiguitat.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El professorat interí no pot gaudir d'aquesta llicència.

Retribucions:

 • No es percebrà cap mena de retribució mentre duri la llicència. Igualment implica una minoració del nombre de dies de vacances d’estiu i també es descomptarà la part proporcional de les pagues extraordinàries.
 • S’ha de sol·licitar la compatibilitat sempre que, en el temps de la llicència per assumptes propis, es vulgui ocupar un lloc de treball remunerat o no.
 • Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE. Els descomptes es faran un cop s’hagi finalitzat la llicència en un termini màxim de 3 mensualitats.

 

Malaltia

 

Legislació:

 • Reial Decret Legislatiu 4/2000 (Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat): de l'art. 18 al 21.
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art 50.
 • Reial Decret 375/2003, de 28 de març (Reglament General del Mutualisme Administratiu): art. 45 i següents.
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat.
 • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d' octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 95.3.
 • Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
 • Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret Llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret Llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millors de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’administració de la Generalitat.
 • Instrucció 6/2012, de 5 de novembre, de modificació de la Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre.
 • Resolució de 24 d’octubre de 2012 per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013.
 • Acord de Govern de 26 de febrer de 2013 en matèria de retribució dels empleats públics.
 • Instrucció 1/2013 per a l’aplicació de les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al Servei de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
 • Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la que es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

Documentació i sol·licitud:

·         Disposició general: qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís familiar o altres) a la direcció del centre, amb independència de la seva posterior justificació documental.

·         Baixa mèdica oficial: en el seu cas, serà expedida, com a més tard, el quart dia consecutiu de malaltia. El dia de malaltia sense baixa mèdica cal acreditar-lo documentalment al director o directora del centre amb un justificant mèdic on consti la necessitat de repòs durant el període d’absència.

·         Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius: veure l’apartat situacions en cas de malaltia.

·         Absències per assistència a consulta mèdica: veure l’apartat situacions en cas de malaltia.

·         Justificació d'absències per motius de salut de durada superior a tres dies (Baixa per malaltia o incapacitat temporal):

Les baixes per malaltia o incapacitat temporal (absència per motius de salut de durada superior a tres dies) no s'han de registrar a l'aplicació informàtica, ja que el control i el seguiment d'aquestes llicències corresponen als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a tres dies es justificaran necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la tramitació corresponent a la situació d'incapacitat temporal. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la seva situació de baixa, ho ha de comunicar al director del centre on està adscrit, i li farà arribar el comunicat de baixa com a molt tard l'endemà de la seva expedició.

La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Els directors dels centres faran arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona.

Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d'inactivitat del centre el personal haurà de tramitar-les directament als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Un cop exhaurit el tercer mes de baixa cal demanar a MUFACE l'abonament del subsidi per incapacitat temporal. Aquest subsidi exigeix un període de carència de cotització a MUFACE de sis mesos.

Durant tot el període d'incapacitat temporal es pot declarar la incapacitat permanent si, un cop el metge ha signat l'alta mèdica, el/la funcionari/a presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral.

Les unitats de personal dels Serveis Territorials faran peticions d’avaluacions mèdiques a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM ) en els següents supòsits: 1) treballadors/es que presentin una incapacitat de llarga durada, a partir dels 180 dies de baixa; 2) treballadors/es que acumulin un mínim de tres baixes a l’any de més d’una setmana de durada; 3) altres situacions en què les unitats de gestió de personal considerin que cal revisar la situació de baixa. L’ICAM és el responsable d’efectuar les citacions adients.

A efectes de còmput de terminis, es considera que hi ha nou procés patològic quan les malalties que pateixi el funcionari siguin diferents o no tinguin relació directa amb les del procés anterior i, en tot cas, quan s'hagin interromput les llicències durant un període mínim de 6 mesos.

Durada:

 • Mentre duri la situació d’incapacitat temporal (IT). El subsidi per incapacitat temporal s’extingirà, en tot cas, en sobrepassar el termini màxim de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.

Observacions:

 • Tenen la consideració d’estats o situacions determinants de la incapacitat temporal la malaltia, els accident i els períodes d’observació en cas de malaltia professional.
 • Es troben en situació d’incapacitat temporal els funcionaris que hagin obtingut llicència per malaltia o accident.
 • Un cop exhaurits els 3 mesos de llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar a MUFACE el pagament del subsidi per incapacitat amb l’imprès normalitzat que facilita aquesta entitat.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis i drets passius.
 • Si la llicència coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, aquestes es poden gaudir un cop acabada la llicència, computant-se a partir del dia següent. Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se la llicència durant el mes (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

NOTA: Des de l’1 de desembre de 2015 està en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la que es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol, que afecta al personal interí, substitut i funcionari de carrera en règim de Seguretat Social, que disposa que hi ha 4 tipus de processos d’incapacitat temporal segons l’estimació de la durada:

1)    Durada prevista molt curta, inferior a 5 dies naturals: el facultatiu expedirà el document de baixa i alta en el mateix acte mèdic; no obstant això, el treballador pot sol·licitar que se li realitzi un reconeixement mèdic el dia que s'hagi fixat com a data d'alta, i el facultatiu, si considera que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral, pot modificar la durada del procés estimada inicialment, expedint , a l'efecte, un comunicat de confirmació de la baixa. En aquest primer comunicat de confirmació, que deixarà sense efecte l'alta prevista en el comunicat de baixa, s'indicarà el diagnòstic, la nova durada estimada i el tipus de procés, així com la data de la següent revisió mèdica.

2)    Durada prevista curta, de 5 a 30 dies naturals: el primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada catorze dies naturals, com a màxim.

3)    Durada prevista mitjana, de 31 a 60 dies naturals: el primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada vint-i-vuit dies naturals, com a màxim.

4)    Durada prevista llarga, a partir de 61 dies naturals: el primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de catorze dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada trenta-cinc dies naturals, com a màxim.

En el cas del professorat substitut, a partir del moment en què s’acaba el nomenament i es continua en situació de baixa per IT, haurà de presentar els documents de confirmació a l’entitat gestora (contingència comuna) o mútua (contingència professional) que cobreixi la prestació econòmica de la IT.

Retribucions:

·         a) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes:

·         Del primer fins al tercer dia, ambdós inclosos, el cinquanta per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         Des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, el setanta-cinc per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         A partir del dia vint-i-unè, inclusivament, el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         Les empleades públiques embarassades i les víctimes de violència de gènere en situació d’incapacitat temporal percebran, des del primer dia, el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         Aquesta regulació és d’aplicació a les situacions d’incapacitat temporal que s’iniciïn a partir del 15 d’octubre de 2012. No obstant això, les persones en situació d’incapacitat temporal iniciada abans del 15 d’octubre de 2012 de durada superior a tres mesos, cobraran el 100% de les retribucions.

·         b) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         c) Es cobra el 100% des del primer dia en les següents situacions d’incapacitat temporal:

 1. La situació d'incapacitat temporal de les empleades públiques embarassades, encara que no doni lloc a una situació de risc durant l'embaràs.

2. La situació d'incapacitat temporal de les víctimes de violència de gènere.

3. La situació d'incapacitat temporal que comporti hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevingui amb posterioritat a l'inici de la incapacitat i sempre que es correspongui amb el mateix procés patològic, així com la derivada de processos oncològics. A aquests efectes, els supòsits d'intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut.

4. La situació d'incapacitat temporal que derivi d'un tractament de reproducció assistida o del període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de risc durant la lactància.

5. La situació d'incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33%.

6. La situació d'incapacitat temporal derivada d'exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars.

7. La situació d'incapacitat temporal per interrupció voluntària de l'embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.

8. La situació d'incapacitat temporal per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria. S'inclouen en aquest apartat les malalties greus recollides a l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el Sistema de Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, així com també les cardiopaties isquèmiques. Així mateix, s'inclouen en aquest apartat les malalties subjectes a declaració obligatòria recollides en els annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica.

La documentació mèdica o sobre la situació personal de violència de gènere aportada per les persones interessades és confidencial i l'Administració o organisme o ens competent s'ha de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, un cop s'acrediti per la persona interessada i es faci constar per la unitat de gestió corresponent que es compleixen els requisits per tenir dret a l'obtenció de les millores establertes normativament, s'ha de retornar a la persona interessada la documentació aportada. Les dades mèdiques relatives als motius concrets de la incapacitat temporal no s'han d'inscriure ni registrar en cap base de dades. Les persones que intervenen en la tramitació del procediment de reconeixement de millores voluntàries tenen el deure de guardar secret.

·         Aquestes situacions seran acreditades mitjançant la presentació d’una sol·licitud amb la documentació acreditativa dels supòsits excepcionals, que s’adjuntarà dins d’un sobre tancat (model de sol·licitud annex a la instrucció 1/2013).

·         La prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, des del primer dia, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

·         c) En la situació d’incapacitat temporal amb hospitalització i/o intervenció quirúrgica i també la derivada de processos oncològics, es percebran el 100% de les retribucions des del primer dia, amb efectes retroactius des del 15 d’octubre de 2012. Aquestes situacions es produeixen quan comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les derivades de processos oncològics.

·         Les referències a dies que es fan en aquest apartat s’entenen fetes a dies naturals.

 • Fins a tres mesos, es cobra directament del Departament d’Ensenyament A partir del quart mes la llicència es pot prorrogar per períodes mensuals: el Departament d'Ensenyament abonarà el 100% de les retribucions bàsiques (sou més triennis) i MUFACE el subsidi per incapacitat temporal, que serà la major d'aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques, incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de llicència, o el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el tercer mes de llicència. En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el tercer mes de baixa. El Departament abona amb un complement fins arribar al 100% de les retribucions de l’última nòmina abans de la situació d’IT.
 • El subsidi per incapacitat temporal s’extingirà, en tot cas, en sobrepassar el termini màxim de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.

 

Estudis relacionats amb el lloc de treball

 

Legislació:

 • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d' octubre (Text refós de funció pública catalana): arts. 95.1 i 122.b).

Documentació:

 • La que s'estableixi a la convocatòria corresponent.

Durada:

 • Cal veure la convocatòria; normalment és d'un curs escolar (setembre-juny) o de mig curs (setembre-desembre o gener-juny).

Observacions:

 • El temps de llicència computa a tots els efectes d'antiguitat i drets passius.
 • Respecte als requisits cal consultar les convocatòries corresponents.
 • Els temes d'estudi són els que es relacionen a les convocatòries.
 • El personal interí no pot gaudir d'aquesta llicència

Retribucions:

 • Les que s'estableixin en les convocatòries respectives; ara bé, en qualsevol cas es tracta d'una llicència retribuïda.

 

Llicència no retribuïda per a estudis

 

Legislació:

 • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d' octubre (Text refós de funció pública catalana): arts. 95.1 i 122.b).

Sol·licitud i documentació:

 • Cal sol·licitar-la a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància, i adjuntar la documentació acreditativa dels estudis.
 • Cal aportar un informe favorable del director o directora del centre.
 • La sol·licitud s'ha de presentar abans del 30 de juny de l'any corresponent.

Durada:

 • 1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.

Observacions:

 • Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d'estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.
 • Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència.
 • El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, drets passius, jubilació).

Retribucions:

 • No es percep cap retribució.
 • S’ha de sol·licitar la compatibilitat sempre que, en el temps de la llicència per estudis sense retribució, es vulgui ocupar un lloc de treball remunerat o no.
 • Durant el temps de llicència es continua cotitzant pels drets passius i per MUFACE. Els descomptes es realitzaran des de la data en què es comenci de nou a acreditar retribucions, descomptant mensualment, fins a la total extinció del deute, una quota corrent i una altra endarrerida.

 

Risc durant l’embaràs o la lactància

 

Legislació:

 • Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, text refós de la Llei sobre seguretat social dels funcionaris civils de l'Estat: art. 12.b i art. 22.
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 50.
 • RD 375/2003, de 28 de març, Reglament general del mutualisme administratiu: art. 101.
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny: art. 16.

Sol·licitud:

 • Cal sol·licitar-lo a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada:

 • En els tres primers mesos de llicència s'expedirà, amb caràcter general, un únic comunicat de baixa. Si s'hagués previst una durada del període de risc inferior a tres mesos i s'arribés a aquesta data sense que desaparegués el risc, caldrà expedir un nou comunicat acreditatiu de la situació i del nou període de durada probable. Si s'assoleix el començament del quart mes de pròrroga de la llicència i continués la situació de risc, s'expedirà un comunicat amb el mateix contingut en aquesta data o en el dia hàbil posterior.

Observacions:

 • Es concedeix aquesta llicència quan les condicions de treball puguin influir negativament en la salut de la mare o del fill o filla i així ho certifiqui el metge que, en el règim aplicable, assisteixi facultativament la treballadora.
 • Si la llicència coincideix totalment o parcialment amb les vacances d’agost, aquestes es poden gaudir un cop acabada la llicència, computant-se a partir del dia següent. Són 22 dies laborables de tot el mes sencer o els que quedin del mes d’agost en cas d’iniciar-se la llicència durant el mes (no es compten dissabtes ni festius). El període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

Retribucions:

 • Durant els tres primers mesos es percebrà el 100% de les retribucions bàsiques i complementàries. A partir de l’inici del quart mes es cobra, prèvia sol·licitud a MUFACE, el subsidi per incapacitat temporal, consistent en el 100 por 100 de les retribucions complementàries meritades en el tercer mes de llicència.

 

Exercici de funcions sindicals

 

Legislació:

 • Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d' octubre (Text refós de funció pública catalana): art. 95.5.
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.c).

Sol·licitud:

 • Ha de ser el sindicat que proposa l'alliberament qui en trameti la sol·licitud.

Durada:

 • Un curs escolar, prorrogable.

Observacions:

 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps de llicència sindical computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

 

 

 

 

Reduccions de jornada

 

Per cura d’un/a fill/a menor de sis anys

 

Legislació:

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 23 i 26.a.
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 48.h.
 • Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social: art. 237.3.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per el personal funcionari docent a partir del curs 2014-2015.
 • Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.
 • Resolucions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud:

·         Cal sol·licitar-lo a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model el qual es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, i del Consorci d’Educació de Barcelona.

·         La reducció es pot gaudir a partir del finiment del permís de maternitat.

·         La sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Reducció de jornada:

 • D'1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions:

 • D’aplicació a tot el personal, a jornada completa, funcionari i interí.
 • La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del/la fill/a menor de sis anys.
 • No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempre que no superi el termini establert.

·         La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.

·         Així mateix és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.

·         En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir de la reducció de jornada pel mateix fet causant durant el curs lectiu en el què s’hagi renunciat.

·         L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.

·         A sol·licitud de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.

·         Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà a la jubilació.

·         Pel personal docent de Seguretat Social, segons l’art. 237 de la Llei General de la Seguretat Social, les cotitzacions realitzades durant els dos primers anys del període de reducció de jornada per cura de menor previst en el primer paràgraf de l'article 37.6 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, es computaran incrementades fins al 100 per cent de la quantia que hagués correspost si s'hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball, a efectes de les prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat.

Retribucions:

En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres i en el cas de reducció d'un terç se’n percep el 80%.

 

Opció a la compactació de la reducció d’1/2 o d’1/3

 

Legislació:

·         L’article 97 de la Llei 5/2012, del 20 de març, va modificar l’article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de forma que l’opció de reducció de jornada durant 1 any a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment, o després del permís de paternitat, que ha quedat suprimida des de l’entrada en vigor de la Llei 5/2012, que és el 24/03/2012, i, per tant, també va quedar suprimida la compactació de la reducció cobrant al 100%. No obstant això, el Departament d’Ensenyament va continuar aplicant al seu personal la compactació fins a la publicació de la Instrucció 4/2012.

·         Instrucció 4/2012, de 15 d’octubre, sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill o filla menor de sis anys.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

·         Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud:

·         Cal sol·licitar-lo a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model el qual es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, i del Consorci d’Educació de Barcelona.

·         La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.

Durada:

·         122 jornades consecutives senceres després del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment, o en finalitzar el permís de paternitat (reduccions d’1/3), o bé 183 jornades consecutives senceres (reduccions d’1/2)

Observacions:

·         Únicament és d’aplicació a les persones que tinguin nomenament per un curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.

·         Es podrà exercir el dret sempre que no s’estigui privat de la guarda legal per resolució judicial.

·         El període de compactació no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit.

·         La compactació és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no, durant la jornada objecte de la reducció.

·         Així mateix és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.

·         Quan el període de la compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances durant el mes d’agost, s’interromp el dret fins acabar les vacances.

·         El permís de lactància es pot gaudir una vegada finalitzada la compactació pel temps que resti i es concreta en una hora diària fins al període màxim establert o en uns dies determinats si es decideix de fer-lo compactat.

 • Com a criteri general, sense perjudici de casos excepcionals degudament justificats, no es podrà renunciar a la compactació de la reducció de la jornada una vegada sigui autoritzada, i tampoc es podrà autoritzar la modificació de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada de la meitat, o a l’inrevés. Això vol dir que les compactacions s’autoritzen, com a criteri general, de manera continuada i sense reduccions.

·         En omplir la sol·licitud de la compactació de la reducció d’1/2 o d’1/3 cal manifestar si en finalitzar-la es vol continuar o no mantenint la reducció per cura de un fill/a d’un terç o la meitat de jornada. En el cas de no optar clarament per continuar amb la reducció el Departament ho interpreta com a renúncia i, per tant, no concedeix una nova reducció pel mateix fet causant (llevat del cas que es justifiqui de forma motivada i suficient).

Retribucions:

·         Es cobra el 80% (reducció d’1/3) o el 60% (reducció d’1/2) durant el període compactat (4 mesos en el primer cas i 6 mesos en el segon), amb les següents particularitats.

·         Si s’ha compactat una reducció d’una jornada d’1/3 amb el 80% de les retribucions, durant els primers 4 mesos no es presten serveis però es perceben el 80% de les retribucions, i això es compensa durant els 8 mesos següents en que es treballarà el 100% de la jornada i es cobrarà també el 80% de les retribucions, o bé, si es continua gaudint de la reducció de jornada, es treballarà els 2/3 de la jornada i es percebrà un 47% de les retribucions.

·         Si s’ha compactat una reducció d’una jornada d’1/2 amb el 60% de les retribucions, durant els primers 6 mesos no es presten serveis però es perceben el 60% de les retribucions, i això es compensa durant els 6 mesos següents en que es treballarà el 100% de la jornada i es cobrarà també el 60% de les retribucions, o bé, si es continua gaudint de la reducció de jornada, es treballarà la meitat de la jornada i es percebrà un 10% de les retribucions.

·         En el cas que es gaudeixi de tot o de part del primer any de reducció de jornada de manera compactada i posteriorment no es produeixi la reincorporació al lloc de treball, s’haurà de reintegrar la quantitat total corresponent que s’hagi avançat pel fet de gaudir de la compactació de jornada (permís o llicencia sense retribucions, excedència, canvi de departament o finalització de la prestació de serveis amb caràcter definitiu).

·         Quan es fa la sol·licitud, el Departament fa signar a la persona interessada que coneix i accepta aquestes condicions.

NOTA: Des d’USTEC·STEs no estem d’acord amb les reduccions retributives en els casos en què es vol continuar gaudint de la reducció de jornada després de la compactació, les quals s’han aplicat de forma unilateral par part del Departament.

 

Per cura d’un/a fill/a menor de dotze anys

 

Legislació:

·         Llei 5/2012, del 20 de març (mesures fiscals i financeres): article 97.

·         Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 24.

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art.48.h.

·         Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

·         Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud:

·         Cal sol·licitar-lo a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model el qual es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, i del Consorci d’Educació de Barcelona.

·         La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.

·         Aquesta sol·licitud l’han de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Reducció de jornada:

·         D'1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions:

·         Aquesta reducció pot ser consecutiva a la reducció per cura de fills menors de 6 anys, que és més favorable econòmicament.

·         D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.

·         La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del/la fill/a menor de dotze anys.

·         No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempre que no superi el termini establert.

·         La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.

·         Així mateix és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.

·         En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir de la reducció de jornada pel mateix fet causant durant el curs lectiu en el què s’hagi renunciat.

·         L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.

·         La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.

·         Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà a la jubilació.

Retribucions:

·         Són proporcionals a la reducció de jornada, en el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 50% de les retribucions íntegres i en el cas de reducció d'un terç se’n percep el 66,66%.

 

 

Per naixement de fills/es prematurs/es

 

Legislació:

 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art.48.g).

Sol·licitud:

 • Se sol·licita a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada:

 • En el cas de naixement de fills/es prematurs/es o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, el funcionari o funcionària també té dret a la reducció de jornada durant un màxim de dues hores diàries amb disminució proporcional de les retribucions.

Observacions:

 • Veure el permís per absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries en el cas de naixement de fills/es prematurs/es.

Retribucions:

·         Amb disminució proporcional de les retribucions.

 

Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que es tingui la seva guarda legal.

 

Legislació:

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 23 i 26.b.

·         Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art.48.h.

 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud:

·         Cal sol·licitar-lo a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model el qual es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, i del Consorci d’Educació de Barcelona.

 • La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment, no obstant això, cal presentar la sol·licitud 15 dies abans de l’inici del permís.
 • Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.
 • Documentació necessària: fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del Registre Civil o certificat d’empadronament de l’ajuntament en què consti la guarda legal; en el seu cas, document judicial acreditatiu de que es té la guarda legal del causant; certificació emesa pels serveis de valoració de la Dependència (SEVAD) del Departament de Benestar Social i Família, indicant el grau de disminució (certificat de reconeixement del grau de disminució); declaració de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública o privada, remunerada o no; document acreditatiu que la persona causant no desenvolupa cap activitat retribuïda; quadre horari resultant de la reducció signat per la direcció del centre.

Reducció de jornada:

 • D'1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions:

·         D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.

 • La reducció es concedeix sempre que la persona discapacitada no faci cap activitat retribuïda.
 • S’ha de tenir la guarda legal de la persona amb discapacitat.

·         No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa.

 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.
 • Així mateix és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • Un cop s’ha renunciat al dret i mentre es mantinguin les mateixes causes amb virtut de les quals es va atorgar, la concessió d’una nova reducció l’efectua l’Administració avaluant en cada cas els motius que s’al·leguin.

·         L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.

 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà a la jubilació.

Retribucions:

 • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres i en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80%.

 

Per tenir a càrrec un/a familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65%, o que requereix una dedicació especial

 

Legislació:

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 23 i 26.c.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

 Sol·licitud  i documentació:

·         Cal sol·licitar-lo a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, on es facilita el model d’instància que indica la documentació requerida, model el qual es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, i del Consorci d’Educació de Barcelona.

 • Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.
 • Documentació necessària: fotocòpia compulsada del llibre de família complet o document equivalent o certificat del Registre Civil o certificat d’empadronament de l’Ajuntament; certificació emesa pels serveis de valoració de la Dependència (SEVAD) del Departament de Benestar Social i Família, indicant el grau de disminució (certificat de reconeixement del grau de discapacitat física, psíquica o sensorial del familiar, igual o superior al 65%); declaració de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà cap activitat pública o privada, remunerada o no; quadre horari resultant de la reducció signat per la direcció del centre.

Reducció de jornada:

 • D'1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció del /la interessat/da.

Observacions:

·         D’aplicació a tot el personal: funcionari, interí, laboral indefinit o substitut.

·         La reducció es concedeix sempre que la persona discapacitada no faci cap activitat retribuïda.

·         La reducció es concedeix per incapacitat física d’un familiar fins a 2n Grau de

·         consanguinitat o afinitat, que tingui més del 65% d’incapacitat o amb un Grau de dependència que li impedeix esser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial, sempre que se’n tingui el càrrec directe, encara que no s’hi convisqui.

 • El/la familiar que es té a càrrec ho ha de ser fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

·         No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa.

 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda.
 • Així mateix és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • Un cop s’ha renunciat al dret i mentre es mantinguin les mateixes causes amb virtut de les quals es va atorgar, la concessió d’una nova reducció l’efectua l’Administració avaluant en cada cas els motius que s’al·leguin.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. S’haurà d’assistir a totes les reunions que siguin preceptives i estiguin degudament convocades.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà a la jubilació.

Retribucions:

 • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres i en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80%.

 

Per cura d’un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes.

 

NOTA: Veure permís per cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu (consultar índex).

 

Cura de fills/es menors afectats/des per càncer o altres malalties greus

 

Legislació:

 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art.49.e).
 • Disposició final 23 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.

Sol·licitud:

 • Se sol·licita a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Durada:

 • En el cas de fill/a menor afectat/da per càncer o una altra malaltia greu el/la funcionari/ària tindrà dret a una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat de la durada d'aquella, percebent les retribucions íntegres, per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del/la fill/a menor d'edat, per naturalesa o adopció, o en els supòsits d'acolliment preadoptiu o permanent del menor, afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directe, continu i permanent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.

Observacions:

 • Reglamentàriament, s'establiran les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es podrà acumular en jornades completes.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

 

Per raó de violència de gènere

 

Legislació:

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 23 i 26.d.
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 49.d).
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).

Sol·licitud:

·         Cal sol·licitar-lo a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

 • Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Reducció de jornada:

 • D'1/3 o la 1/2 de la jornada, a elecció de la persona interessada.

Observacions:

 • Es concedeix a les dones víctimes de la violència de gènere, per tal de fer-ne efectiva la protecció o el dret a l’assistència social íntegra.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no.
 • Així mateix és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 • L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.
 • Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà a la jubilació.

Retribucions:

 • En el cas de reducció de la meitat de la jornada es percep el 60% de les retribucions íntegres i en el cas de reducció d’un terç se’n percep el 80%.

 

Per tractament d’una discapacitat legalment reconeguda

 

Legislació:

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol (conciliació personal Generalitat): art. 25.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC)..

 Sol·licitud:

·    S’ha de sol·licitar a la corresponent Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

·    La sol·licitud de reducció s’haurà de fer d’acord amb el calendari establert en el procediment que es regula anualment.

Reducció de jornada:

 • Es podrà reduir la jornada laboral durant el temps necessari per dur a terme el tractament d’una discapacitat legalment reconeguda, sense pèrdua de retribucions.

Observacions:

 • La persona discapacitada ha de rebre tractament en centres públics o privats.
 • Cal acreditar mitjançant informe del servei mèdic corresponent la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral.
 • La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat, retribuïda o no, durant la jornada objecte de la reducció.
 •  Així mateix és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, la qual queda suspesa d’ofici fins que finalitzi la reducció.
 •  L’horari setmanal de dedicació al centre haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball.
 • La jornada laboral reduïda es podrà concentrar en tres, quatre o cinc dies a petició de la persona que gaudeixi del dret, sempre que l’organització del centre ho permeti.

Retribucions:

 •  Es cobra el 100%.

 

Per interès particular

 

Legislació:

 • Decret 223/2002, de 23 de juliol, (reducció de jornada per interès particular del personal docent de la Generalitat).
 • Resolució 1194/2002 de 7 de maig (instruccions relatives a la reducció de jornada per interès particular i per raó d’edat).
 • Instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada (es publiquen anualment en forma de resolució al DOGC).
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

Sol·licitud:

 • Aquesta reducció s'ha de sol·licitar a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona en les dates establertes anualment en les instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de jornada.
 • Els Serveis Territorials o Consorci ho hauran de resoldre en les dates establertes en les mateixes instruccions anuals i comunicaran la decisió a la persona interessada, la qual presentarà la resolució a la direcció del centre corresponent.

Durada:

 • La reducció de la jornada ha de ser de la meitat i per un any sencer coincidint amb el curs escolar; és a dir, des de l'1 de setembre fins al 31 d'agost de l'any següent, amb la reducció proporcional de les retribucions.
 • En el cas de força major, l'Administració podrà autoritzar la reducció o acceptar la renúncia de la persona interessada durant el curs escolar.
 • Aquesta reducció és prorrogable anualment, la qual cosa s’haurà de demanar mitjançant el model de sol·licitud que es trobarà a la pàgina d’internet dels Serveis Territorials corresponents.

Observacions:

 • En la sol·licitud s’haurà de fer constar el nombre de dies (3, 4 o 5) en què es vol concentrar la dedicació setmanal en el centre.
 • La concessió de la reducció està subordinada a les necessitats del servei.
 • No la poden sol·licitar les persones que pertanyin als equips directius.
 • El fet de ser designat/da membre de l'equip directiu amb posterioritat a l'autorització d'aquesta reducció en comportarà l’extinció.
 • Aquesta reducció està subjecta al règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
 • Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats del centre, es tindrà en compte la major antiguitat en el centre, i en el cas d’empat la major antiguitat en el cos, i s’actuarà amb criteris rotatoris.
 • L'horari setmanal de dedicació al centre haurà d'incloure activitat lectiva i complementària setmanals proporcionalment a la jornada de treball. La dedicació en el centre es concentrarà, quan ho permetin les necessitats del servei, en 3 dies. A sol·licitud de la persona interessada la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 4 o 5 dies a la setmana.
 • Qui s'aculli a la reducció de la jornada haurà d'assistir a totes les reunions de claustre, d'avaluacions, de departament i d'altres que siguin preceptives i degudament convocades.
 • Segons l’article 30.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de Llei de classes passives de l'Estat, l'haver regulador a efectes passius corresponents als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada reduïda per temps igual o superior a un any, es minorarà proporcionalment a la importància econòmica d'aquesta reducció en les retribucions percebudes per aquest en actiu. Per tant, si el període de reducció és inferior a l’any, no afectarà a la jubilació.

Retribucions:

 • Hi ha una reducció de les retribucions íntegres proporcional a la reducció de la jornada.

 

 

Disminució de la jornada

 

Disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys

 

Legislació:

 • Acord de 17 de novembre de 2005, de la Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: punt 1.3.
 • Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015/2016.

Sol·licitud:

 • Aquesta reducció s'ha de sol·licitar a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, fins al 15 de juny anterior a l’inici del curs per al qual se sol·licita.
 • El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d’intranet del portal del centre del Departament.
 • Els Serveis Territorials o Consorci emetran en un termini màxim de 15 dies la resolució d’autorització.

Durada:

·         La disminució de l’horari lectiu s’autoritzarà des de l’1 de setembre i fins al 31 d’agost.

Observacions:

·         Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys.

·         El personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar de 2 hores setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a alumnes, per fer activitats d’una altra naturalesa segons s’especifica a continuació: Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat; Col·laboració en la preparació de les activitat de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l’àmbit de la seva especialitat docent; Col·laboració en activitats de biblioteca del centre; Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent; Propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació; Altres activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

·         El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de dues hores setmanals dins de la distribució de les seves activitats docents d’atenció directa als alumnes per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el o la cap immediat.

·         Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores lectives s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre.

·         L’edat mínima per al gaudiment d’aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert abans de l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.

·         La reducció de dues hores lectives setmanals és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

·         Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

NOTA: En data 2 de juny de 2016 es va publicar al DOGC l'ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament, que el seu punt 2 disposa modificar temporalment, durant els cursos escolars 2016/2017 i 2017/2018, l'aplicació del punt 1.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'horari setmanal per al professorat entre 55 i 64 anys, de forma que la reducció de dues hores setmanals ja no serà d’hores lectives, sinó d’hores d’activitats complementàries corresponents a horari fix de permanència al centre i no sotmeses necessàriament a l’horari fix setmanal. Aquesta mesura s’ha desenvolupat amb la RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016 del Director general de Professorat i Personal de Centres Públics.

USTEC·STEs s’oposa a aquesta nova retallada, la qual s’aplica de forma unilateral per part del Govern.

 

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per raó de ser major de 55 anys

 

Legislació:

 • Acord de 17 de novembre de 2005, de la Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: punt 1.3.
 • Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015/2016.
 • Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament modifica temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l’horari setmanal per al professorat d’entre 55 i 64 anys.
 • RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal, del Director general de Professorat i Personal de Centres Públics.
 • Acord de la Mesa sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017: punt 4.

Sol·licitud:

 • Aquesta reducció s'ha de sol·licitar a la Direcció dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, no més tard del 30 de juny anterior a l’inici del curs per al qual se sol·licita.
 • El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d’intranet del portal del centre del Departament.

·         La direcció del centre ha de resoldre en un termini de 15 dies.

Durada:

·         La disminució de l’horari lectiu s’autoritzarà des de l’1 de setembre i fins al 31 d’agost. La resolució s’ha de comunicar a la persona interessada.

Observacions:

Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys.

El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament i que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, segons les especificacions següents:

-           En l’educació infantil i primària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 6 hores d’horari fix setmanal d’activitats complementàries, que passen a 4 hores.

-           En l’educació secundària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 11 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre que passen a 9 hores.

-           En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent del cos de mestres, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 9 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula que passen a 7 hores.

-           En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent dels cossos de professors d’ensenyament secundari, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 11 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula que passen a 9 hores.

-           En els ensenyaments d’idiomes, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 11 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, que passen a 9 hores.

Activitats que s’han de fer durant aquestes dues hores de reducció:

-          Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat.

-          Col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l’àmbit de la seva especialitat docent.

-          Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.

-          Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent.

-          Propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació.

-          Altres activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

Personal funcionari docent de CREDA i CREDV:

El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de 2 hores setmanals dins de la distribució de les activitats complementàries per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.

Horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre:

Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d’activitats complementàries s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts d’activitats.

Edat mínima per poder fer la reducció:

L’edat mínima per poder fer aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert amb anterioritat a l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.

Incompatibilitats:

La reducció de dues hores setmanals d’activitats complementàries és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.

Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.

Retribucions:

 • Es cobra el 100%.

NOTA: veieu la nota en l’apartat anterior (disminució de la jornada lectiva per raó de ser major de 55 anys)

 

 

Situacions en cas de malaltia

 

Incapacitat temporal

 

Legislació:

 • Reial Decret Legislatiu 4/2000 (Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat): de l'art. 18 al 21.
 • Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, art 128 i art 131.
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP): art. 50.
 • Resolució de 16 d'abril de 2009, per la qual s'aproven les instruccions per a l'aplicació d'un programa específic de revisions í avaluacions de les incapacitats per contingències comunes del personal funcionari del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que pertany al règim especial de la Seguretat Social i a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE).
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat.
 • Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
 • Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret Llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Decret Llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millors de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
 • Instrucció 5/2012, de 15 d’octubre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’administració de la Generalitat, modificada per la Instrucció 6/2012, de 65 de novembre.
 • Resolució de 24 d’octubre de 2012 per la qual es modifica l’apartat Registre d’absències dels documents d’organització i funcionament dels centres i serveis educatius per al curs 2012-2013.
 • Acord de Govern de 26 de febrer de 2013 en matèria de retribució dels empleats públics.
 • Instrucció 1/2013 per a l’aplicació de les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al Servei de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
 • Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei a l’Administració de la Generalitat.
 • Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la que es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol.
 • Resolucions per les quals s’aproven els documents per a l’organització i el funcionament dels centres públics (es publiquen anualment pel Departament d’Ensenyament).

Definició de la incapacitat:

o    Tenen la consideració d'estats o situacions determinants de la incapacitat temporal els de malaltia, accident i els períodes d'observació en el cas de malaltia professional.

o    Es troben en situació d'incapacitat temporal els/les funcionaris/es que hagin obtingut llicència per malaltia o accident. I també els/les que hagin obtingut llicència a conseqüència d'un període d'observació mèdica en el cas de malaltia professional.

Durada:

 • Un màxim de 12 mesos, prorrogables uns altres 6 mesos quan es prevegi que en el seu transcurs el/la treballador/a podrà ésser donat/da d'alta mèdica.
 • Quan s'arribi al termini màxim establert anteriorment, es procedirà a l’examen de la incapacitat temporal a per tal de valorar la possible qualificació de l’estat del/la funcionari/a com a incapacitat amb caràcter permanent, en el termini màxim de tres mesos. En el cas que continuï la necessitat de tractament mèdic per no ser definitiva la incapacitat, segons informe raonat de la unitat de valoració corresponent, es podrà declarar el retorn a la situació d’incapacitat temporal, fins a un màxim de 6 mesos.

Observacions:

·         Disposició general: qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada amb caràcter immediat i en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís familiar o altres) a la direcció del centre, amb independència de la seva posterior justificació documental.

·         Baixa mèdica oficial: en el seu cas, serà expedida, com a més tard, el quart dia consecutiu de malaltia. El dia de malaltia sense baixa mèdica cal acreditar-lo documentalment al director o directora del centre amb un justificant mèdic on consti la necessitat de repòs durant el període d’absència.

·         Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius: Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada màxima de tres dies consecutius s'acreditaran documentalment mitjançant justificació de presència o document acreditatiu d'atenció mèdica, en el qual han de constar el nom i cognoms del pacient, la data d'atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica. Aquestes absències també es podran acreditar mitjançant declaració responsable de l'interessat, de conformitat amb el model "Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica", que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d'Ensenyament.

A partir de l’1.9.2014, s’amplien a 3 dies consecutius la durada màxima de les absències per motius de salut que no requereixen presentació de comunicat mèdic de baixa.

La direcció del centre docent o servei educatiu informarà a l’aplicatiu informàtic d’absències, les absències per motius de salut  del seu personal, tenint en compte els 3 tipus que es detallen a continuació:

- Per motius de salut (amb efectes administratius): Hi ha un saldo inicial màxim de 30 hores per a tot el curs lectiu que no tindrà efectes en la nòmina. El saldo inicial màxim es minorarà proporcionalment en cas de jornada reduïda o del temps de prestació de serveis.

- Per motius de salut (malaltia crònica): No té límit d’hores ni efecte en la nòmina.

- Per motius de salut (amb efectes retributius): Un cop consumit el saldo d’hores amb efectes administratius, les absències per motius de salut, que no siguin degudes a malalties de caràcter crònic, tenen efectes en la nòmina.

Les baixes mèdiques, les que signa un metge amb un document oficial, ja sigui de la Seguretat Social o de Muface, NO s’han d’informar com a absències per les direccions dels centres, s’han de comunicar i trametre al Servei Territorial o al Consorci d’Ensenyament, tal com es fa actualment per ser informades com a baixes per malaltia o accident.

Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d'absència per incapacitat temporal. No obstant això, no comporten descomptes retributius:

-   Les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis sempre que resultin justificades segons s'estableix en aquest apartat.

-   Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin degudament justificades.

Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre on la persona presta serveis, el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.

Els interessats podran consultar el saldo d'hores d'absència per motius de salut mitjançant el portal ATRI (Gestió del Temps/Expedient d'absentisme).

·         Absències per assistència a consulta mèdica: L'assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l'horari de