Adjudicacions d'estiu curs 2020-21

 

Normativa

Persones que estiguin de baixa o de permís de maternitat el dia 1 de setembre

Adjudicacions provisionals d'estiu 2020

Accés a la sol·licitud

Terminis previstos

Autogestió disponibilitat i sol·licitud no nomenament curs 2020-21

Consulta dades dels centres

Entrevista prèvia (provisió adjudicacions d'estiu)

Informació sobre perfils professionals

Informació d'adjudicacions d'estiu anterior a 2019

Comissió de serveis - País Valencià


NORMATIVA

RESOLUCIÓ EDU/1051/2020, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONES QUE ESTIGUIN DE BAIXA O DE PERMÍS DE MATERNITAT EL DIA 1 DE SETEMBRE:

El personal interí nomenat en aquests procediments d'adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2020 tingui vigent una llicència d'infantament o adopció o d'incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2020-2021. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2019-2020 un nomenament d'interí fins el 31 d'agost de 2020 a un lloc de treball de la mateixa dedicació i mateix grup que l'adjudicat per al curs 2020- 2021 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars.

 

ADJUDICACIONS PROVISIONALS D'ESTIU 2020

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

DEPARTAMENT

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

Termini de reclamacions: del 16 al 20 de juliol, ambdós inclosos

 

ACCÉS A LA SOL·LICITUD

Persones interines (del 26 de maig al 4 de juny de 2020)

Persones funcionàries (del 8 al 17 de juny de 2020)

 

 

TERMINIS PREVISTOS

a) Personal interí: del 26 de maig al 4 de juny de 2020.

b) Personal funcionari: del 8 al 17 de juny de 2020

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 26 de maig al 25 de juny de 2020.

d) Propostes de les direccions:

Publicació de llocs per entrevista: 10 de juny de 2020

Petició d'entrevista: del 10 al 15 de juny de 2020

Entrevistes: entre el 16 i el 23 de juny de 2020

Formalització de les propostes de les direccions: del 8 de juny al 3 de juliol de 2020


ADJUDICACIONS PROVISIONALS: juliol de 2020

Període de reclamació: tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació.

ADJUDICACIONS DEFINITIVES: juliol de 2020

 

 

AUTOGESTIÓ DISPONIBILITAT I SOL·LICITUD NO NOMENAMENT CURS 2020-21 

Les persones que durant el curs 2020-2021 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació fins al 2 de juliol de 2020.

L'aplicació romandrà tancada del 3 al 29 de juliol de 2020, i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud, en qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l'endemà de la seva tramitació.

Únicament es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre.

Durant el període de no disponibilitat els interessats mantenen el número d'ordre de la borsa de personal interí docent, sense que aquest temps computi com a temps de serveis prestats menys quan les persones es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat que no han d'utilitzar aquesta aplicació sinó que han d'adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.

Cal assegurar-se que la no disponibilitat té efectes 1 de setembre, si és aquesta la intenció.

Enllaç a l'aplicatiu d'autogestió de la no disponibilitat

 

 

CONSULTA DADES DELS CENTRES

Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada: Consulta dades dels centres

Accediu a la Llista de tots els centres per zona educativa o de desplaçament

Accediu al Llistat de centres de màxima complexitat

 

 

 

COMISSIÓ DE SERVEIS - PAÍS VALENCIÀ
 

Normativa: RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la DireccióGeneral de Personal Docent, per la qual es convoca unprocediment d'adjudicació de llocs de treball dependentsde la Generalitat Valenciana en comissió de serveis,durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carreradel cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació depersones adultes.

Termini: de l'1 al 8 de juny de 2020

VACANTS DE RESULTES DE DOCENTS QUE ESTAN EN COMISSIÓ DE SERVEIS EN EL PAÍS VALENCIÀ:

Aquestes adjudicacions, siguin via proposta de centre o via elecció, no es resolen fins que no finalitzi el procediment en el País Valencià. Actualment encara no el tenen tancat, per això les places generades pels docents en CS en aquesta comunitat autònoma no s'han cobert en la resolució provisional de les adjudicacions d'estiu.
En el cas de les propostes de centre que s'han fet sobre aquestes vacants (en continuïtat), als docents proposats ara no els surt cap adjudicació i la plaça consta com a deserta. Si el procediment s'hagués tancat en el País Valencià abans es publiqui la resolució definitiva, en ella sortiran aquestes places adjudicades, si no s'ha tancat, no. En el segon cas, els docents proposats poden haver rebut una altra adjudicació de plaça vacant o no segons les seves eleccions. Si no han rebut cap adjudicació vacant en la resolució definitiva, un cop es resol el procediment en el País Valencià, aquells docents que havien rebut proposta de centre per aquella plaça vacant poden reclamar ocupar-la. Han de fer reclamació ells i el centre en qüestió, si no és fa la reclamació la vacant s'ocuparà via nomenanents del finals d'agost.
Repetim: Només poden fer la reclamació, com ja hem dit, aquells docents que van rebre proposta de centre que NO han obtingut cap altra destinació provisional en les adjudicacions.
 

Podeu consultar tota la informació a la pàgina web de STEPV.

 


 

Número de visites avui: 7