Borsa

 


NORMATIVA BORSA 20-21

RESOLUCIÓ EDU/1792/2020, de 20 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2020-2021

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021

 

 

DATES NOMENAMENTS TELEMÀTICS

 

Informació per al curs 2020-2021 (actualitzat el 22/09/20)

Durant els períodes lectius del curs, els nomenaments telemàtics ordinaris a partir del 28 de setembre de 2020 es duen a terme els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana.

Consulteu la franja horària de connexió a l'apartat "Dies d'adjudicació i franja horària" dels webs dels serveis territorials corresponents.

      Comunicat (22/09/20):  Més dies de nomenaments telemàtics a la setmana

 


Informació per al curs 2020-2021 (actualitzat el 08/09/20)

Durant els períodes lectius del curs, els nomenaments telemàtics ordinaris es duen a terme els dimarts i els divendres de cada setmana. També es fa un nomenament telemàtic el dia 10 de setembre.

El dia 10 de setembre, abans de les 10 h, es publica a l'apartat Personal convocat a les adjudicacions, dels webs dels serveis territorials o del Consorci, el número d'ordre del personal convocat.

Per conèixer el resultat de l'adjudicació cal accedir a l'apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema.

A més a més, les persones a qui s'assigna un nomenament reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb la notificació.

Durant la franja horària de connexió establerta, a l'apartat Dies d'adjudicació i franja horària de connexió (a l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació), la persona substituta ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada.

Per accedir a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema.

El dia 10 de setembre, les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:

De 10 a 11.30 h

Consorci d'Educació de Barcelona
Serveis Territorials al Baix Llobregat
Serveis Territorials a Tarragona
Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental
Serveis Territorials a Girona

De 12 a 13.30 h

Serveis Territorials a Barcelona Comarques
Serveis Territorials a Lleida
Serveis Territorials a Catalunya Central
Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Informació del web del Departament


Els primers dies de nomenaments telemàtics del mes de setembre de 2020: són el 3 i el 4 depenent del vostre servei territorial preferent. Webs de les àrees territorials

 • La informació detallada del procediment es troba a les pàgines web dels serveis territorials sol·licitats com a preferents i a la del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Els dies 3 i 4 de setembre, abans de les 10 h, es publica el número d'ordre del personal convocat a l'apartat dels webs dels serveis territorials i del CEB Personal convocat a les adjudicacions.
 • Per conèixer el resultat de l'adjudicació cal accedir a l'apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema. A més a més, les persones a qui s'assigna una dotació de reforç o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb la notificació.
 • Durant la franja horària de connexió establerta, a l'apartat Dies d'adjudicació i franja horària de connexió (a l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació), la persona que ha obtingut una adjudicació ha d'acceptar-la o refusar-la. Per accedir a l'aplicació cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el sistema.

Les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:

3 de setembre

De 10 a 11.30 h

 • Consorci d'Educació de Barcelona
 • Serveis Territorials al Baix Llobregat
 • Serveis Territorials a Tarragona

De 12 a 13.30 h

 • Serveis Territorials a Lleida
 • Serveis Territorials a Catalunya Central

4 de setembre

De 10 a 11.30 h

 • Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental
 • Serveis Territorials a Girona
 • Serveis Territorials a Barcelona Comarques

De 12 a 13.30 h

 • Serveis Territorials al Vallès Occidental
 • Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Curs 20-21: Nomenaments de finals d'agost i principis de setembre


Entre el 26 d'agost i el 4 de setembre de 2020, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona realitzaran els actes de nomenament necessaris per adjudicar, entre el professorat que forma part de la borsa de personal interí docent, les vacants, dotacions de reforç i substitucions que estiguin pendents d’assignació. Les dotacions de reforç s’adjudiquen per fer front a l’emergència educativa causada per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per adjudicar les vacants que hi ha pendents d’assignació entre el professorat inscrit a la borsa de personal interí docent, els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenament telemàtics els dies 27 i 28 d'agost de 2020.

 

 • La informació detallada del procediment es troba al web dels serveis territorials sol·licitats com a preferents i del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • El 27 i 28 d'agost, abans de les 10 hores, es publicarà el número d'ordre del personal convocat als actes de nomenament a l'apartat Personal convocat a les adjudicacions.
 • Per saber el resultat de l'adjudicació cal accedir a l'apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Per entrar a l'aplicació, cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.
 • Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació.
 • Dins de la franja horària de connexió que s'estableix a l'apartat Dies d'adjudicació i franja horària de connexió, la persona que té assignada una vacant, ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada a l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació. Per accedir a l'aplicació, cal identificar-se amb el codi d'usuari de la XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.

 

S'estableixen les franges horàries de connexió següents per acceptar la plaça assignada des del web:

27 d'agost, de les 10.00 a les 11.30 hores

 • Serveis Territorials del Departament d'Educació al Maresme-Vallès Oriental
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a Barcelona Comarques
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació al Vallès Occidental
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a les Terres de l'Ebre
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a la Catalunya Central

 

28 d'agost, de les 10.00 a les 11.30 hores

 • Consorci d'Educació de Barcelona
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a Tarragona
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a Lleida

 

S’informarà de les dates dels següents nomenaments telemàtics.

 

Nomenaments per a l’adjudicació de vacants i substitucions de llocs de treball específics (d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes)

El 20 d'agost, els serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de Gestió de personal docent del servei territorial corresponent o Consorci d’Educació de Barcelona.

Informació extreta del web del departament d'educació (21/08/20)

 

 

MODIFICACIÓ DE DADES QUE CONSTEN A LA BORSA DE TREBALL

Modificació de dades de la borsa curs 2020-2021:

- del 14 al 21 de setembre de 2020

- del 16 al 23 de novembre de 2020

- del 25 de gener a l'1 de febrer de 2021

- del 22 al 29 de març de 2021.

Si escau, s'obriran altres períodes amb caràcter excepcional. 

Així mateix, entre els mesos de maig i juny s'obrirà un termini per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent per al curs 2021-2022.

No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o una altra causa greu, que s'ha de justificar documentalment, es pot modificar l'àrea territorial demanada com a preferent, els municipis (en el cas del CEB, els districtes) i comarques i les especialitats, mitjançant una sol·licitud adreçada al director o directora dels serveis territorials corresponents o al o a la gerent del CEB.

 

AUTOGESTIÓ DE LA DISPONIBILITAT 

Accés a l'aplicació

Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l'endemà de tramitar-la.

Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre.

No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s'informi de la data final del període de no disponibilitat.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat no han d'utilitzar aquesta aplicació sinó que han d'adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.
 

Informació extreta del web del departament d'educació (22/05//20)

 

OBERTURA A LA BORSA DE TREBALL DOCENT JULIOL 2020

Termini d'incorporació a la borsa: del 28 de juliol de 2020 al 17 de febrer de 2021. Accés a la inscripció

Cossos i especialitats convocatsAplicatiu del Departament

Consulta les titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat

Consulta dels ensenyaments que es poden impartir. Accés a la consulta per titulació

Informació a la web del Departament

 

NORMATIVA CURSOS ANTERIORS

Borsa 19-20

Borsa 18-19 

Borsa 17-18

Borsa 16-17


 

 

 

Número de visites avui: 5