Borsa

 


 

NORMATIVA BORSA 19-20

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les daes de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2020-2021

Resolució de 17 d’abril de 2020, per la qual es resol la convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març,

RESOLUCIÓ EDU/822/2020, de 7 d'abril, sobre la continuïtat del procediment iniciat per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, de convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Resolució de modificació de la Resolució d’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020

Resolució de 17 de febrer de 2020, per la qual s’obre el termini per acreditar els requisits per obtenir un nomenament corresponent al mes de juliol de 2016, en execució de la Sentencia 202/2018 de la Secció quarta de la Sala contenciosaadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Resolució d’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020.

 

 

LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

 

 

OBERTURA

 
Publicació resolució provisional d'admesos i exclosos a la borsa d'1 d'abril. Accés a l'aplicatiu (26/06/20). Es poden presentar reclamacions del 26 de juny al 6 de juliol de 2020.Informació del web del Departament

En el cas d'haver de lliurar algun document compulsat cal que us adreceu al vostre servei territorial preferent.

 

(23/04) - Nota informativa: Es deixa sense efecte la publicació de la llista d’admesos i exclosos a la borsa de treball docent

El passat 15 d'abril es va publicar la llista d'admesos i exclosos a la borsa de treball docent oberta des de l'1 d'abril de 2019 i que finalitzava la presentació de sol·licituds per formar-ne part el passat 15 de març de 2020 (podeu consultar-ne la normativa).

Aquesta llista en la seva publicació vam constatar que contenia una gran quantitat d'errades respecte a la baremació i de persones excloses per manca de documentació (més informació).

El procediment establert ometia el tràmit obligatori de requeriment per part de l'administració a les persones interessades perquè en un termini de 10 dies (ampliable a 5 més en procediments selectius o de concurrència competitiva) poguessin subsanar defectes pel que fa als requisits d'accés i/o mèrits a valorar.

USTEC·STEs (IAC) ha denunciat que l'omissió d'un termini de reclamació pot ser motiu d'indefensió per les persones que hagin pogut resultar excloses i/o han tingut una valoració inferior dels mèrits sense haver pogut esmenar deficiències.

Finalment, el Departament ha atès la nostra demanda i habilitarà un termini de reclamacions d'un mínim de 7 dies per poder presentar les reclamacions pertinents. Properament es publicarà al web les dates del termini de presentació de reclamacions, de les quals us informarem ràpidament, així mateix penjarem dos models de reclamació a l'apartat d'afiliació: un per la baremació i un altre per l'exclusió de la borsa.

 

 

MODIFICACIÓ DE DADES

Accés a l'aplicació  /  Informació del Departament

Us recordem que les persones inscrites a la "nova borsa" des de l'1 d'abril de 2019, podreu modificar dades gràcies al requeriment fet a l'administració a demanda d'USTEC·STEs en mesa sectorial

 

TERMINIS PREVISTOS DE MODIFICACIÓ DE DADES

Modificació de dades de la borsa curs 2020-2021:

- del 14 al 21 de setembre de 2020

- del 16 al 23 de novembre de 2020

- del 25 de gener a l'1 de febrer de 2021

- del 22 al 29 de març de 2021.

Durant aquests terminis, les persones que formen part de la borsa i les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta l'1 d'abril de 2019 podran modificar les dades que consten a la borsa.

 

Del 26 de maig al 4 de juny de 2020. 

Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 24 d’agost de 2020 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2020-2021.

- Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis tenen assignat el número d'ordre inferior a 55.000. En aquest bloc estan incloses les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i que tenen serveis prestats.

- Les persones que van superar la fase d'oposició de la convocatòria oberta per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent, tenen un número d'ordre superior o igual a 55.000 i inferior o igual a 60.000.

- Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que no han estat nomenades, o no ho han estat amb posterioritat al seu últim ingrés, tenen un número d'ordre superior a 60.000.

- Les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i que no tenen serveis prestats, si bé no estan incloses en aquest apartat inicialment, seran incloses en el moment en què es resolgui la convocatòria i podran participar en els nomenaments previstos per cobrir substitucions durant el curs, a partir de l'1 de setembre.

 

Les persones que durant el curs 2020-2021 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació. Tenen temps per fer-ho fins al 2 de juliol de 2020.

Les persones que estiguin treballant ho han de fer (si així ho volen) entre el dia 10 de juny i el 2 de juliol.

Aquesta aplicació romandrà tancada del 3 al 29 de juliol i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

A partir del 30 de juliol, i abans dels nomenaments d'agost, es podrà tramitar la no disponibiltat pel curs que ve (en data 1 de setembre)

Les dates d'inici i final de la no disponibilitat són les que s'indiquin a la sol·licitud i, en qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l'endemà de la seva tramitació. La data de finalització de la no disponibilitat no és obligatori informar-la. En cas que no s'indiqui una data fi a la sol·licitud, la persona no estarà disponible fins que la indiqui.

Si algú ara té una sol·licitud de no disponiblitat activa (número congelat), aquesta quedarà sense efectes en data 1 de juliol (vol dir que el darrer dia de la no disponibiltat serà el 30 de juny de 20202)

 

Terminis de modificacions de dades anteriors al mes de maig de 2020:

- Del 23 al 30 de març de 2020

- Del 24 al 31 de gener de 2020

- Del 15 al 22 de novembre de 2019

- Del 13 al 20 de novembre de 2019

 

 

NÚMERO D'ORDRE PROVISIONAL
 

Es publica el dia 26 de maig de 2020. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre provisional obtingut serà del 26 de maig al 4 de juny, ambdós inclosos. Accés a la consulta (Modificació de dades)

Ara només s'ha actualituat el número de la borsa de les interines amb serveis prestats, incloses les inscrites en la darrera obertura de la borsa, i de les persones sense serveis prestats inscrites amb anterioritat a la darrera obertura de la borsa. Només elles poden fer modificacions de les seves dades de la borsa.

Les interines inscrites en la darrera obertura de la borsa sense serveis prestats ho podran fer quan es calculi el seu número de borsa (juny-juliol, no se sap data exacta).

 

  Model de reclamació del número d’ordre provisional a la borsa de treball de personal docent

 

CONFIRMACIÓ DE LA CONTINUÏTAT A LA BORSA

La confirmació de la continuïtat a la borsa docent només l'han de fer les interines que no tinguin serveis prestats (en general) i  no s'hagin inscrit en la darrera obertura de la borsa. La resta d'interines (amb serveis prestats en algun moment de la seva vida a la borsa o els inscrits en la darrera obertura de la borsa) no ho han de fer.

ACLARIMENT: Si et vas inscriure en la darrera obertura, no has prestats serveis posteriorment a la preinscripció però havies estat a la borsa amb anterioritat i tenies serveis prestats, aquests no us els comptaran fins que no torneu a tenir serveis prestats des de la nova inscripció. Per tant, ara esteu igual que els que no tenen cap servei prestat.

 

 

DATES NOMENAMENTS TELEMÀTICS

Els dies de nomenaments telemàtics del mes de juny de 2020: 2, 5 i 10 (darrer dia de nomenaments del curs 2019-2020)

Els dies de nomenaments telemàtics del mes de maig de 2020 a tots els serveis territorials són: 7, 15, 19, 22, 26 i 29

Nomenaments al mes d'abril de 2020: 24 i 30

Nomenaments al mes de gener de 2020: 7,10,14,17,21,24,28 i 31


Nomenaments telemàtics al desembre de 2019

L'últim dia de nomenament del mes de desembre serà el proper 11 de desembre de 2019.
 
Nomenaments telemàtics al gener de 2020
El primer dia de nomenament telemàtic serà el dimarts 7 de gener de 2020.
Els següents nomenaments telemàtics dels mes de gener seran els dies 10, 14, 17, 21, 24, 28 i 31.

Calendari de nomenaments setembre 2019

Les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:

5 de setembre, de 10 a 11.30 hores

6 de setembre, de 10 a 11.30 hores

Calendari de nomenaments agost 2019

Publicació vacants de difícil cobertura

Nomenaments de difícil cobertura curs 2019-2020

El 22 d'agost els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de Gestió de personal docent del servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona.

 

 

NORMATIVA CURSOS ANTERIORS

Borsa 18-19 

Borsa 17-18

Borsa 16-17


 

 

 

Número de visites avui: 540