Perfils professionals

 

 


NORMATIVA
 

(actualitzat a 21-3-19)

A la següent normativa podeu consultar els requisits per activar els diferents "perfils professionals", etc.

RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

RESOLUCIÓ ENS/1764/2017, de 17 de juliol per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació d’activitats formatives i de programes d’innovació educativa, a efectes d’acreditació de perfils professionals de llocs de treball específics, per part del professorat, a partir del curs 2016-2017.

RESOLUCIÓ ENS/1538/2016, de 20 de juny, sobre la sol·licitud complementària de participació en la fase d'elecció per al professorat interí, dins del procediment d'adjudicació de destinacions provisionals establert per la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig.

 


LLOCS DE TREBALL DOCENT

     

 

Els perfils professionals de llocs de treball específics per al curs 2020-2021, són els següent:

Lingüístic en llengua estrangera (AICLE) (codi IAN anglès, codi IFR francès, codi IIT italià, codi IAL alemany)
Competència digital docent (codi TIC)
Atenció a la diversitat de l'alumnat (codi DIV)
Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial (codi GPS)
Lectura i biblioteca escolar (codi LBI)
Immersió i suport lingüístic (codi ISL)
Educació visual i plàstica (codi EVP)
Docència de dues especialitats docents a l'ESO (codi EDP)
Metodologies amb enfocament globalitzat (codi EGI)

 

 

 

ACREDITACIÓ

Informació del Departament d'Educació (Actualitzat el 21.03.2019)

Sol·licitud i documentació

El professorat que no obtingui l’acreditació en el procediment automàtic podrà fer la sol·licitud als registres del Departament, dels Serveis territorials i del Consorci.

- Acreditació per experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s'estableix per cadascun dels perfils. No cal certificar l'experiència  que consta en el registre informàtic de professorat, com l'ocupació de llocs docents o l'exercici de càrrecs en centres educatius públics. 

Sol·licitud d'acreditació per experiència docent. PDF (A594)

Models de certificats:

Per cada perfil professional cal presentar la documentació,  segons s'indiqui en cada cas a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

- Acreditació per titulació acadèmica oficial
Sol·licitud d'acreditació per titulació, PDF (A593)

- Acreditació per activitats de formació i innovació

Accés a l'aplicació (cal introduir l'usuari i contrasenya GICAR (ATRI)

Acreditació de formació

Consulta d'activitats formatives i d'innovació associades als perfils professionals [actualitzat al curs vigent]. (actualitzat a 21-3-19)

Acreditació de perfils professionals: Informació detallada de l'acreditació de cada perfil, PDF

Activitats, títols i programes reconeguts. Relació d'activitats formatives i d'innovació:

 Perfils

Activitats organitzades o reconegudes pel Departament 

Títols propis de les universitats, màsters i postgraus no oficials

Programes 
d’innovació educativa

Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Competència digital docent

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Atenció a la diversitat de l’alumnat

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial 

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Lectura i biblioteca escolar

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Immersió i suport lingüístic

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Educació visual i plàstica 

Llista d'activitats Llista de títols ---

Metodologies amb enfocament globalitzat

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

El model de certificat per acreditar el perfil de diversitat, no es troba a la web del Departament

 

Aplicatiu per veure els cursos que acrediten els perfils


SOL·LICITUD

Descarrega el model de sol·licitud (en .pdf) que hauràs de portar al teu Servei Territorial si no t'han acreditat algún perfil d'ofici.

sol

Per cada perfil professional cal presentar la documentació,  segons s'indiqui en cada cas a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

  • Requisit de titulació: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest.
  • Requisits de formació: certificació emesa per la unitat o centre corresponent que hi acrediti el total d’hores
    de formació específica degudament reconeguda pel Departament. 
    Totes les fotocòpies que es presentin s’hauran d’acompanyar amb les diligències de compulsa corresponents.
  • Experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s’estableix per cadascun dels perfils. No caldrà certificar l’experiència  que consta en el registre informàtic de professorat, com l’ocupació de llocs docents o l’exercici de càrrecs en centres educatius públics.

"Aquest procediment s'adreça al personal docent funcionari de carrera dependent del departament d'Ensenyament, en qualsevol situació administrativa, així com al professorat que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament, amb serveis prestats."


TERMINIS PER ACREDITAR ELS PERFILS

Les sol·licituds d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar en qualsevol moment del curs.

Tenen efectes en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 31 de maig

Les presentades a partir d'aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.


Reconeixement de l'acreditació

Després de revisar la documentació i comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona, s’incorporarà, si escau, la informació a l'expedient del professorat i resoldrà la sol·licitud de reconeixement de l'acreditació del perfil. Una vegada reconegut el perfil, l’acreditació constarà al registre informàtic de professorat i serà accesible per als interessats al portal ATRI.

En cas que no es reconegui l'acreditació sol·licitada, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s'ha de notificar a la persona sol·licitant.

 


CONSULTA DELS PERFILS
 

1) Accediu a l'ATRI(Recordeu que el vostre usuari és el DNI + la lletra).

2) Feu clic a: "Expedient i Formació" --> "Expedient" --> "Consulta de dades" --> "Altres dades del meu expedient" i per realitzar la operació, feu clic a la part superior dreta, al botó "Visualitza les dades".

p0

3) Feu clic a la part superior dreta, al botó "següent" fins a 3 vegades, fins a arribar al final (a la última pàgina), tal i com podeu veure a la següent captura de pantalla:

p1


CERTIFICATS D'ACREDITACIÓ DELS PERFILS

Nom del document Descarrega'l Més informació
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Docència de dues especialitats docents .pdf -235kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Competencia digital docent .pdf -239kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial  .pdf -233kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Lectura i biblioteca escolar  .pdf -235kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Immersió i suport lingüístic  .pdf -239kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Educació visual i plàstica  .pdf -237kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Metodologies amb enfocament globalitzat  .pdf -239kb Portal

 


ACREDITACIÓ D'OFICI

El Departament d'Ensenyament ha d'acreditar al professorat que ja reuneixi els requisits especificats a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consti a data 15 d’abril de 2016 al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada. 

L’acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de professorat a excepció de l’acreditació del perfil professional de “Docència de dues especialitats a l’ESO”, que s’entendrà acreditat implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents (una de les quals, en els cossos d'ensenyament secundari, per ser-ne titular).

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic podran ser consultades pels interessats al portal ATRI 

 

 
Número de visites avui: 6