Perfils professionals

 

 

Normativa

Perfils professionals de llocs de treball específics per al curs 2020-2021

Consulta d'activitats formatives i d'innovació associades als perfils professionals

Acreditació

Models de certificats

Terminis per acreditar els perfils

 

 

 


NORMATIVA
 

RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

RESOLUCIÓ ENS/1764/2017, de 17 de juliol per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació d’activitats formatives i de programes d’innovació educativa, a efectes d’acreditació de perfils professionals de llocs de treball específics, per part del professorat, a partir del curs 2016-2017.

RESOLUCIÓ ENS/1538/2016, de 20 de juny, sobre la sol·licitud complementària de participació en la fase d'elecció per al professorat interí, dins del procediment d'adjudicació de destinacions provisionals establert per la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig.

 


LLOCS DE TREBALL DOCENT

     

 

Els perfils professionals de llocs de treball específics per al curs 2020-2021, són els següent:

Lingüístic en llengua estrangera (AICLE) (codi IAN anglès, codi IFR francès, codi IIT italià, codi IAL alemany)
Competència digital docent (codi TIC)
Atenció a la diversitat de l'alumnat (codi DIV)
Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial (codi GPS)
Lectura i biblioteca escolar (codi LBI)
Immersió i suport lingüístic (codi ISL)
Educació visual i plàstica (codi EVP)
Docència de dues especialitats docents a l'ESO (codi EDP)
Metodologies amb enfocament globalitzat (codi EGI)

 

 

 

ACREDITACIÓ

Acreditació inicial (procediment automàtic)

El Departament d'Educació acredita als professors que ja reuneixen els requisits especificats a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per a cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consta al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada.

L'acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de professorat a excepció de l'acreditació del perfil professional de "Docència de dues especialitats a l'ESO", que s'entendrà acreditat implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents (una de les quals, en els cossos d'ensenyament secundari, per ser-ne titular).

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI: Expedient i formació > Expedient  > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i a l'última pantalla Consulta de perfils professional

 

Acreditació sol·licitada pel professorat

Sol·licitud i documentació

Els docents que no obtenguin l'acreditació en el procediment automàtic poden fer la sol·licitud als registres del Departament, dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona.

Per a cada perfil professional cal presentar la documentació, segons s'indiqui en cada cas a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

  • Requisit de titulació: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.
  • Requisits de formació: certificació emesa per la unitat o centre corresponent que hi acrediti el total d'hores de formació específica degudament reconeguda pel Departament. Totes les fotocòpies que es presentin s'han d'acompanyar amb les diligències de compulsa corresponents.
  • Experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s'estableix per cadascun dels perfils. No cal certificar l'experiència  que consta en el registre informàtic de professorat, com l'ocupació de llocs docents o l'exercici de càrrecs en centres educatius públics.

Models de certificats: 

 

Sol·licitud d'acreditació de perfil professional per titulació acadèmica oficial per ocupar llocs de treball docents específics.

Sol·licitud d'acreditació de perfil professional per experiència docent, per ocupar llocs de treball docents específics

Acreditació de formació (accés a l'aplicació)

 

 

TERMINIS PER ACREDITAR ELS PERFILS

Termini de presentació i efectes de les acreditacions (actualització 15/04/21)

Les sol·licituds d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar en qualsevol moment del curs.

Tenen efectes en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 30 d'abril.

Les presentades a partir d'aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.


Reconeixement de l'acreditació

Després de revisar la documentació i comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona, s’incorporarà, si escau, la informació a l'expedient del professorat i resoldrà la sol·licitud de reconeixement de l'acreditació del perfil. Una vegada reconegut el perfil, l’acreditació constarà al registre informàtic de professorat i serà accesible per als interessats al portal ATRI.

En cas que no es reconegui l'acreditació sol·licitada, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s'ha de notificar a la persona sol·licitant.

 

 


Número de visites avui: -