ustec stes ias

perfils

linia

rodona Normativa / rodona Sol·licitud / rodona Terminis per acreditar-los / rodona Com consultar-los / rodona Descripció

rodona Acreditació: activitats, títols i programes reconeguts / rodona Certificació / rodona Acreditació d'ofici

linia

novetats

Acreditació a partir de sol·licitud del professorat

Sol·licitud i documentació

El professorat que no obtingui l’acreditació en el procediment automàtic podrà fer la sol·licitud als registres del Departament, dels Serveis territorials i del Consorci.

Sol·licitud d'acreditació de perfil professional

Per cada perfil professional cal presentar la documentació,  segons s'indiqui en cada cas a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

 

Termini de presentació i efectes de les acreditacions

Les sol·licituds d’acreditació d’un o més perfils professionals es podran presentar en qualsevol moment del curs.

Per tal que tinguin efectes en el procediment de destinacions provisionals que es convoca cada curs, les certificacions de la direcció del centre es poden presentar fins el 20 de juny. Les certificacions presentades a partir d’aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.

 

Aplicatiu per veure els cursos que acrediten els perfils

 

linia verda

 

RESOLUCIÓ ENS/1538/2016, de 20 de juny, sobre la sol·licitud complementària de participació en la fase d'elecció per al professorat interí, dins del procediment d'adjudicació de destinacions provisionals establert per la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig.

Model de sol·licitud

linia verda

A la següent normativa podeu consultar els requisits per activar els diferents "perfils professionals", etc.

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació d’activitats formatives i de programes d’innovació educativa, a efectes d’acreditació de perfils professionals de llocs de treball específics, per part del professorat, a partir del curs 2016-2017.

MODIFICACIÓ DE LA 1a RESSOLUCIÓ:

RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

linia verda

soli

Descarrega el model de sol·licitud (en .pdf) que hauràs de portar al teu Servei Territorial si no t'han acreditat algún perfil d'ofici.

sol

Per cada perfil professional cal presentar la documentació,  segons s'indiqui en cada cas a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

"Aquest procediment s'adreça al personal docent funcionari de carrera dependent del departament d'Ensenyament, en qualsevol situació administrativa, així com al professorat que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament, amb serveis prestats."

linia verda

acredti

S'ha obert avui 23 de juny un termini de 3 dies hàbils (fins el 28) per registrar una sol·licitud complementària de les adjudicacions d'estiu, per aquelles persones interines que hagin demanat el reconeixement de perfils i no l'hagin pogut fer constar a la sol·licitud.

RESOLUCIÓ ENS/1538/2016, de 20 de juny, sobre la sol·licitud complementària de participació en la fase d'elecció per al professorat interí, dins del procediment d'adjudicació de destinacions provisionals establert per la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig.

linia verda

Termini de presentació de sol·licituds i efectes de les acreditacions

fletxa Personal interí --> Des del 6 de maig fins al 7 de juny (si es vol participar en la fase d'elecció).

fletxa Funcionaris de carrera --> Des del 6 de maig fins al 30 de juny.

Les sol·licituds individuals d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar a partir de l'endemà de la publicació a ATRI de l'acreditació inicial prevista a les bases 3 i 4.

Per al personal interí que desitgi sol·licitar llocs de treball amb perfil professional, a la fase d'elecció del procediment de destinacions provisionals per al curs 2016-2017, el termini finalitza el dia 7 de juny de 2016 i el dia 30 de juny de 2016 per als funcionaris de carrera, amb independència de la fase de participació, i per al personal interí que només participi en la fase de proposta.

En qualsevol cas, per poder obtenir destinació provisional per al curs escolar 2016-2017, la data límit en que han de constar enregistrades en l'expedient personal informàtic les acreditacions dels perfils, és el dia 8 de juliol de 2016.

En les diferents convocatòries de provisió de llocs de treball docents, s'ha d'establir la data límit en què han de constar enregistrades les acreditacions dels perfils, per tal que puguin ser tingudes en compte en l'adjudicació de destinacions motiu de la corresponent convocatòria.

linia verda

consutla

1) Accediu a l'ATRI(Recordeu que el vostre usuari és el DNI + la lletra).

2) Feu clic a: "Expedient i Formació" --> "Expedient" --> "Consulta de dades" --> "Altres dades del meu expedient" i per realitzar la operació, feu clic a la part superior dreta, al botó "Visualitza les dades".

p0

3) Feu clic a la part superior dreta, al botó "següent" fins a 3 vegades, fins a arribar al final (a la última pàgina), tal i com podeu veure a la següent captura de pantalla:

p1

linia verda

descrip

fletxa Perfil professional d’atenció a la diversitat de l’alumnat

fletxa Perfil professional en competència digital docent

fletxa Perfil professional lingüístic en llengua estrangera (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera): anglès, francès, italià, alemany

fletxa Perfil professional d’educació visual i plàstica

fletxa Perfil professional de lectura i biblioteca escolar

fletxa Perfil professional lingüístic en immersió i suport lingüístic

fletxa Perfil professional de gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o ensenyaments de règim especial

fletxa Perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat

linia verda

acred

Consulta d'activitats formatives i d'innovació associades als perfils professionals [actualitzat al curs vigent].

Activitats, títols i programes reconeguts. Relació d'activitats formatives i d'innovació:

 Perfils

Activitats organitzades o reconegudes pel Departament 

Títols propis de les universitats, màsters i postgraus no oficials

Programes 
d’innovació educativa

Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Competència digital docent

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Atenció a la diversitat de l’alumnat

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial 

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Lectura i biblioteca escolar

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Immersió i suport lingüístic

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

Educació visual i plàstica 

Llista d'activitats Llista de títols ---

Metodologies amb enfocament globalitzat

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes

El model de certificat per acreditar el perfil de diversitat, no es troba a la web del Departament.

linia verda

certi

Nom del document
Descarrega'l Més informació
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Docència de dues especialitats docents .pdf -235kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Competencia digital docent .pdf -239kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial  .pdf -233kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Lectura i biblioteca escolar  .pdf -235kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Immersió i suport lingüístic  .pdf -239kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Educació visual i plàstica  .pdf -237kb Portal
Certificat de l'experiència docent d'un perfil professional. Metodologies amb enfocament globalitzat  .pdf -239kb Portal

linia verda

acre ofi

El Departament d'Ensenyament ha d'acreditar al professorat que ja reuneixi els requisits especificats a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consti a data 15 d’abril de 2016 al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada. 

L’acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de professorat a excepció de l’acreditació del perfil professional de “Docència de dues especialitats a l’ESO”, que s’entendrà acreditat implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents (una de les quals, en els cossos d'ensenyament secundari, per ser-ne titular).

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic podran ser consultades pels interessats al portal ATRI a partir del divendres 6 de maig.

linia verda

llocs

(Formularis per al curs 2016 - 2017)

Formalització escrita del model de descripció de nous llocs de treball específics estructurals per part dels directors i lliurament als corresponents ST/CEB per a la seva validació.

Termini per a la formalització fins al divendres 17 de juny.

a dit no
 

Orientacions per a la descripció de llocs de treball específics estructurals de centres educatius públics i per a la provisió provisional guia
Proposta de descripció d’un nou lloc de treball docent específic i estructural (DLTD). Perfil professional d’atenció a la diversitat de l’alumnat (DIV) model
Proposta de descripció d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional lingüístic en llengua estrangera (IAN, IFR, IAL i IIT) model
Proposta d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional de la competència digital docent (TIC) model
Proposta de descripció d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional de gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d’ensenyaments de règim especial (GPS) model
Proposta d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional de lectura i biblioteca escolar (LBI) model
Proposta d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional d’immersió i suport lingüístic (ISL) model
Proposta d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional d’educació visual i plàstica (EVP) model
Proposta de descripció d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional de dues especialitats docents a l’ESO (EDP) model
Proposta d’un nou lloc de treball docent específic i estructural. Perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat (EGI) model
<Aprovació/No aprovació> de la proposta definitiva de lloc de treball específic estructural model

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:26 (768)