Normativa


DOGC: CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EDU/186/2021, de 23 de setembre, de modificació de diversos decrets i ordres pels quals s'estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial (DOGC núm. 8515, de 4.10.2021).

BOE: Real Decreto 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta deformación profesional en centros del sistema educativo y de formación profesional para el empleo.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/78/2022, de 20 de gener, per la qual es modifica l'annex 1 de la Resolució EDU/2054/2021, de 29 de juny, per la qual s'estableixen les bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/56/2022, de 18 de gener, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2022-2023.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/46/2022, de 13 de gener, per la qual s'obre el procediment d’autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2022-2023.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/51/2022, de 18 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/3727/2021, de 16 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació.

BOE: Orden EFP/21/2022, de 13 de enero, por la que se autoriza la implantación de las enseñanzas de determinados ciclos formativos de formación profesional, cursos de especialización de formación profesional y el curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio, en la modalidad a distancia,en el Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia del Centro parala Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/6/2022, de 4 de gener, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de coneixement CooperArt.

BOE: Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas para la realización de cursos tutorizados en línea para la formación permanente del profesorado de niveles no universitarios y del curso sobre el desarrollo de la función directiva, año 2022.
BOE: Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para la realización de cursos Aula del Futuro para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles distintos al universitario. Año 2022

DOGC: ACORD GOV/1/2022, de 4 de gener, sobre la defensa del català, de les escoles i de la cohesió social.

DOGC: ORDRE EDU/239/2021, de 21 de desembre, per la qual s'actualitzen, s'estableixen i se suprimeixen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional i es modifica l'Ordre EDU/622/2010, de 8 de novembre, per la qual s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3779/2021, de 21 de desembre, de modificació de l'apartat 1 de la Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l'acreditació de llengua estrangera per a l'expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors.
BOE: Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/3727/2021 per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació.
Presentació de sol·licituds i lliurament del projecte de direcció: del dia 17 de gener de 2022 fins el 31 de gener de 2022, ambdós inclosos. Més informació

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3727/2021, de 16 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3726/2021, de 15 de desembre, dels criteris de permanència en els ensenyaments artístics superiors conduents al títol de màster en ensenyaments artístics i als títols superiors de màster propis en els centres de titularitat de la Generalitat i del sector públic de la Generalitat.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3725/2021, de 16 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/3414/2021, de 16 de novembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya.

BOE: Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Generalitat de Catalunya, para la gestión de las becas y ayudas al estudio correspondientes a los cursos académicos 2021-2022 Y 2022-2023.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3563/2021, de 25 de novembre, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, al curs acadèmic 2021 -2022.

BOE: Extracto de la Resolución de de 1 de diciembre de 2021 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación españoles en el extranjero para el curso académico 2022-2023

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3545/2021, de 26 de novembre, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2021-2022.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3562/2021, de 30 de novembre, per la qual es deixa sense efectes l’autorització a determinats centres educatius per impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3582/2021, de 24 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Educació (convocatòria de provisió núm. EDU/085/21).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3583/2021, de 25 de novembre, per la qual es modifica l'annex de la Resolució EDU/2894/2020, de 10 de novembre, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits o mòduls professionals en els ensenyaments professionals a distància.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3528/2021, de 26 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/2669/2020, de 26 d'octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.
DOGC:RESOLUCIÓ EDU/3529/2021, de 26 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/2668/2020, de 26 d'octubre, adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de personesaspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3455/2021, de 17 de novembre, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil a escoles rurals.

DOGC: ACORD GOV/187/2021, de 23 de novembre, pel qual es crea el Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per a la gestió del programa 20 REACT-EU en el programa operatiu FEDER Catalunya pel que fa a actuacions al Departament d'Educació.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3403/2021, d'11 de novembre, d'establiment del procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B, a empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per a l'any 2022
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3402/2021, d'11 de novembre, del règim de les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran i de convocatòria de proves per al any 2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3415/2021, de 12 de novembre, per la qual s'obre convocatòria per al reconeixement de pràctiques educatives de referència d'innovació pedagògica.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3414/2021, de 16 de novembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya.

DOGC: ORDRE EDU/213/2021, de 12 de novembre, per la qual es creen els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals de Catalunya en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny, i s'obre convocatòria pública per a la concessió dels premis corresponents al curs 2020-2021.

BOE: Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3326/2021, de 3 de novembre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2021-2022.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3338/2021, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2021-2022.

BOE: Decreto-ley 20/2021, de 14 de septiembre, de modificación del Decreto-ley 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social en centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.

DOGC: DECRET 382/2021, de 9 de novembre, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Luminotècnia per a les Arts Escèniques, i se n'estableix el currículum.
Concurs oposició 2019-2020: S'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/3285/2021, de 3 de novembre, de modificació de la Resolució EDU/1181/2021, de 20 d'abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, i del seu nomenament com a funcionàries en pràctiques.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3284/2021, de 3 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Educació (convocatòria de provisió núm. EDU/084/21).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3259/2021, de 29 d'octubre, per la qual es nomenen, amb caràcter excepcional, els càrrecs d'inspector o inspectora en cap territorial adjunt i de coordinador o coordinadora territorial de les inspeccions territorials del Departament d'Educació.

Resolució de creació d'un programa temporal de mentors digitals finanaçats pel "Ministerio de Educación y Formación Profesional" i la "Unión Europea-NextGeneration" en l'àmbit del Departament d'Educació per donar suport al Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023

DOGC:RESOLUCIÓ EDU/3197/2021, de 20 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució PRE/1674/2020, de 9 de juliol, per la qual s’obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació pel curs 2020-2021 en centres que depenen del Departament d’Educació.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3198/2021, de 21 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/68/2021, de 14 de gener, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per als anys 2020 i 2021 i se n'estableixen les bases.

BOE: Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Objeto: Prestación del servicio de atención telefónica y por medio de chat o formulario web de casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los centros docentes del sistema educativo español. Expediente: J210014.

DOGC: RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció, de data 28.9.2021, de modificació de laresolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de xoc contra la segregació i per a la inclusió i laigualtat d’oportunitats i èxit educatiu per al curs 2021-2022, aprovada per Acord del Consell de Direcció de Barcelona, de data 29.6.2021.

BOE: Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

DOGC: EDICTE de 21 d’octubre de 2021, pel qual se sotmet a informació pública un Projecte d’ordre en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC: ORDRE EMT/201/2021, de 26 d'octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga convocada en el sector públic per al dia 28 d'octubre de 2021.

Serveis mínims per la vaga del 28 d'octubre: ORDRE EMT/ /2021, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga convocada en el sector públic per al dia 28 d’octubre de 2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3105/2021, de 15 d'octubre, per la qual s'organitzen, amb caràcter experimental, en els ensenyaments de formació professional inicial de la modalitat d'educació no presencial, les proves finals en altres espais diferents dels previstos amb caràcter general, per al curs acadèmic 2021-2022.
Número de visites avui: 1